Instrukcja korzystania z aplikacji Microsoft Teams

obowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach 

 1. Aplikacja Teams służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym.  
 1. Nauczyciele tworzą zespoły z nazwą klasy i swojego przedmiotu  
 1. W zespole znajdują się wszyscy uczniowie danej klasy, nauczyciel przedmiotu oraz Dyrektor Szkoły i V-ce Dyrektor Szkoły.  
 1. W odpowiednich zespołach nauczyciele planują spotkania zgodnie z obowiązującym planem lekcji, które widzą uczniowie w zakładce – KALENDARZ. 
 1. W odpowiednich zespołach załączane są materiały do zdalnej pracy.  
 1. W odpowiednich zespołach – WPISY – służą do komunikacji pomiędzy danym nauczycielem z danego przedmiotu a uczniami.  
 1. Nauczyciel odpytuje obecność uczniów – odpowiedzenie lub wpis na czacie spotkania stanowi potwierdzenie obecności ucznia na lekcji.  
 1. Nauczyciele rozpoczynają spotkanie o określonej w zaplanowanym spotkaniu godzinie.  
 1. Każda lekcja rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem lekcji i przerw. 
 1. Nauczyciele są dostępni na odpowiednich zespołach zgodnie z planem lekcji. 
 1. Jeżeli pojawi się problem z połączeniem online – w odpowiednim zespole w zakładce WPISY – nauczyciel otrzymuje informacje od ucznia o problemie, który stara się rozwiązać.  
 1. W sytuacji braku technicznych możliwości włączenia zaplanowanego spotkania w aplikacji Teams, nauczyciel informuje o tym fakcie uczniów przy pomocy dziennika elektronicznego.  
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich zarówno w odniesieniu do udostępniania materiałów przesyłanych i przygotowanych na lekcje oraz pozostałych uczestników spotkania. 
 1. Uczniowie korzystają ze swoich kont, utworzonych na podstawie informacji otrzymanych na początku roku szkolnego.  
 1. Uczniowie nie tworzą prywatnych zespołów w aplikacji Teams.  
 1. Uczniowie korzystają i wchodzą na odpowiedni zespół, który w nazwie ma dany przedmiot zgodnie z planem lekcji. Sprawdzają czy zaplanowano w nim spotkanie lub czy zamieszczono informację od nauczyciela uczącego.  
 1. Uczeń odpowiada podczas wyczytywania obecności lub zadawanych pytań przez nauczyciela, w razie problemu z mikrofonem pisze odpowiedzi na czacie spotkania.   
 1. W czasie korzystania z aplikacji Teams (czatów, lekcji online) uczniowie zachowują się z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych.  
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania lekcji online, wykonywania zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.  
 1. Uczniowie nie wykorzystują aplikacji do celów rozrywkowych, a także nie korzystają z aplikacji Teams, jak z prywatnego video komunikatora poza lekcjami online.  
 1. Uczniowie są aktywni na Teams w trakcie zajęć lekcyjnych i pojawiają się na czatach zespołów zgodnie ze swoim tygodniowym planem lekcji, w tym czasie uczniowie mogą być aktywni – zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia, również w tym czasie nauczyciel przedmiotu jest dla nich dostępny.  
 1. Uczeń może być aktywny w aplikacji również po zajęciach lekcyjnych, np. w celu odsyłania zadań domowych, ale powinien mieć świadomość, że nauczyciel odczyta ją następnego dnia w godzinach swojej pracy.  
 1. Uczniowie dołączają do lekcji online w aplikacji Teams, wykorzystując zakładkę KALENDARZA lub WPISY (klikając przycisk „dołącz”), nie wcześniej niż o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.  
 1. Przed dołączeniem do lekcji online uczeń zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania do zajęć tj. posiadania podręcznika, zeszytu ćwiczeń/zeszytu przedmiotowego oraz przyborów szkolnych. W zależności od specyfiki przedmiotu i uzgodnień z nauczycielem odpowiednich materiałów, stroju gimnastycznego lub innych.  
 1. Rozpoczęcie spotkania dopuszczalne jest jedynie przez nauczyciela, a uczeń mający warunki techniczne ma obowiązek do niego dołączyć.  
 1. Jeżeli pojawi się problem z połączeniem online – w odpowiednim zespole w zakładce WPISY – uczeń może wpisać informacje do nauczyciela.  
 1. W sytuacji braku technicznych możliwości włączenia aplikacji Teams, rodzic informuje o tym fakcie nauczyciela przy pomocy dziennika elektronicznego. 
 1. Każdy uczeń biorący udział w wideo lekcji rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem, w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Mikrofon włącza ponownie na prośbę nauczyciela, jeśli ten skieruje do niego pytanie.  
 1. Uczeń może zasygnalizować chęć zabrania głosu naciskając ikonkę podniesionej dłoni.  
 1. O zakończeniu zajęć decyduje nauczyciel. Uczniowie kończą połączenie po jego wyraźnym poleceniu.  
 1. Nauczyciel kontroluje zakończenie lekcji zamykając połączenie, jako ostatni. 
 1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich zarówno w odniesieniu do udostępniania materiałów przesyłanych i przygotowanych przez nauczyciela oraz pozostałych uczestników spotkania.  

Wszystkim użytkownikom aplikacji Teams oraz usługi Office 365 przypomina się, że do czynności zabronionych w szczególności należą:  

 • Ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich. 
 • Wykorzystywanie usługi do rozsyłania masowych niezamówionych wiadomości (spam).  
 • Podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi Office 365.  
 • Udostępnianie treści objętych prawami autorskimi.  
 • Udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem.  
Skip to content