Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Lompy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730)

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

§ 2.

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II

Cele rady rodziców

§ 3.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

 1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora Zespołu, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 1. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

Rozdział III

Zadania i kompetencje rady rodziców

§ 4.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 5.

 1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw podręczników i programów nauczania.
 2. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian
  w szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 6.

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczo-profilaktycznego ustalony przez dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora.

§ 8.

Rada Rodziców decyduje o tym, czy dyrektor Zespołu wyrazi zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych takich jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Polski Czerwony Krzyż i Liga Ochrony Przyrody.

§ 9.

 1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 10.

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora Zespołu oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

§ 11.

Rada Rodziców ma prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

§ 12.

 1. Rada Rodziców wnioskuje lub też wyraża zgodę na wprowadzenie przez dyrektora Zespołu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem Zespołu określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
 3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem Zespołu określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  w określonym dniu lub dniach.

§ 13.

 1. Rada Rodziców ma prawo wskazania własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
  1. Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1 jest członek Prezydium wybrany przez członków Rady na zebraniu zwołanym w terminie 21 dni po otrzymaniu pisemnej informacji od dyrektora Zespołu o terminie konkursu.

Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów

§ 14.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
  w każdym roku szkolnym w trybie jawnym.
 2. Pierwsze zebranie rodziców powinno się odbyć do 10 września.
 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się
  z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 4. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 6. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 8. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 9. Wychowawca oddziału przekazuje informację o wynikach wyborów poprzez dziennik elektroniczny do dyrektora Zespołu.
 10. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 15.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.
 3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 4. Zadania dyrektora Zespołu podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:
 5. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 6. przeprowadzenie głosowania,
 7. wyznaczenie komisji skrutacyjnej,
 8. podanie wyników głosowania.
 1. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 3. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów
  o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 4. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

Rozdział V

Struktura rady rodziców

§ 16.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
 3. przewodniczący,
 4. zastępcy przewodniczącego,
 5. skarbnik,
 6. sekretarz.
 1. Kadencja Prezydium trwa rok, do dnia wybrania nowego Prezydium.
 2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 3. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.
 4. Obowiązek kontroli Prezydium przejmuje Komisja Rewizyjna powołana przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu.
 5. W skład Komisji rewizyjnej wchodzi dwóch członków Rady Rodziców.

Rozdział VI

Zasady działania rady rodziców

§ 17.

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor Zespołu w terminie do 15 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor Zespołu i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora Zespołu.
 4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora Zespołu, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor Zespołu, na zaproszenie Rady Rodziców.
 7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

§ 18.

 1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących
  w zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu
  w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 19.

 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
 3. datę,
 4. listę osób obecnych podczas zebrania,
 5. zatwierdzony porządek obrad,
 6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 7. przebieg obrad,
 8. streszczenie wystąpień oraz wnioski,
 9. treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
 10. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 20.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są członkowie Prezydium.
 3. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim drugim posiedzeniu, nie później niż 10 października.
 4. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 10% ustalonych wartości.
 5. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi, m.in. poprzez prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Rady Rodziców.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 21.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content