Szkoła na wesoło – ZIMA 2023


ZAPLANOWALIŚMY WIELE ATRAKCJI

Program ZIMA 2023

Zapraszamy na niezapomniany, aktywny i pełen wrażeń zimowy wypoczynek w ZSP3 – SZKOŁA NA WESOŁO.
Nad uczestnikami czuwać będzie wykwalifikowana kadra mająca doświadczenie w pracy z dziećmi.
Naszą ideą jest wychowywanie poprzez różnorodną aktywność oraz przekazywanie prawidłowych wzorców zachowań.
A wszystko w bardzo przyjaznej atmosferze i ogromnej ilości pozytywnej energii !

Do dyspozycji uczniów

W programie

 • Sale gimnastyczne
 • Sale komputerowe
 • Boisko szkolne
 • Sala Radosnej Szkoły
 • Aktywne poznawanie okolicy
 • Spacery
 • Konkursy
 • Różnorodne zajęcia w szkole

RAMOWY PLAN PRACY
ORGANIZACJI WYPOCZYNKU ZIMOWEGO
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3
W KATOWICACH
W TERMINIE 16.01.2023-20.01.2023; 23.01.2023-27.01.2023

I. Założenia organizacyjne

1. Organizatorem wypoczynku letniego jest ZSP nr 3  w Katowicach ul. Grzegorzka 4

2. Termin: 16.01.2023-20.01.2023; 23.01.2023-27.01.2023

3. Miejsce wypoczynku: ZSP nr 3  w Katowicach ul. Grzegorzka 4

4. Uczestnikami wypoczynku będą uczniowie klas I-VIII ZSP 3

5. Kadrę wychowawczą i kierowniczą stanowić będą nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz wicedyrektor ZSP 3

II. Założenia programowe

Cele:

 • Wdrażanie do twórczych, aktywnych i służących rozwojowi osobistemu sposobów spędzania czasu wolnego
 • Zachęcanie uczestników do rozpoznawania własnych zdolności i zainteresowań
 • Rozwijanie rozpoznanych u uczestników zdolności (plastycznych, muzycznych, technicznych, ruchowych i innych)
 •  Promowanie zdrowej i aktywnej formy wypoczynku
 •  Umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów rówieśniczych, odkrywanie wspólnych zainteresowań, nauka czerpania radości z zabawy w grupie, integracja uczestników
 • Kształtowanie postaw otwartych na innych uczestników, wzajemnej pomocy, tolerancji i empatii
 • Usprawnianie współpracy grupowej, funkcjonowania w zespole
 • Zapewnienie warunków do aktywności ruchowej podczas zimowej pogody (zajęcia sportowe na salach gimnastycznych oraz świeżym powietrzu)
 • Rozwijanie potrzeb społecznych, zaznajomienie uczestników z różnymi formami zabaw i gier nie mających związku z technologią komputerową
 • Wdrażanie do samokontroli i przestrzegania higieny psychicznej podczas korzystania z rozrywek związanych z technologią komputerową
 • Zaznajamianie uczestników z właściwymi dla nich sposobami i rodzajami rozrywek internetowych i komputerowych
 • Nawiązanie mniej formalnych, opartych na zabawie i przyjemności relacjach pomiędzy uczestnikami a opiekunami (nauczycielami)

Zamierzenia. Po wypoczynku zimowym uczestnik będzie:

 • Posiadał wiedzę i doświadczenie związane z nowopoznanymi formami aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej, technicznej i informatycznej.
 • Posiadał ogólną orientację co do własnych uzdolnień i preferencji w zakresie ww. dziedzin.
 • Rozumiał znaczenie zdrowego i aktywnego wypoczynku, a także samokontroli w zakresie korzystania z technologii komputerowej, znał zagrożenia związane z nadmiernym jej używaniem.
 • Potrafił nawiązywać nowe kontakty społeczne oraz utrzymywać współdziałanie z nowopoznanymi osobami.
 • Przestrzegał podstawowych zasad współpracy w grupie, okazywał zrozumienie i empatię wobec innych osób, pomagał innym w zakresie swoich możliwości.
 • Chętniej korzystał z grupowych form spędzania czasu wolnego.
 • Znał odpowiednie dla jego wieku rozrywki (gry planszowe, techniki plastyczne, gry
  i zabawy grupowe, dyscypliny sportowe, a także gry komputerowe, miejsca sieciowe, filmy i bajki).
 • Posiadał zupełnie nowe doświadczenie czasu spędzanego z opiekunem (nauczycielem) na aktywnościach mniej formalnych, zabawowych, relaksacyjnych, co może służyć wzbogaceniu wzajemnych relacji.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII

I TYDZIEŃ: 16.01. – 20.01.2023r.

grupa uczniów z klas I – III

Wychowawca: Małgorzata Jeżakowska

Cele:

 • Zapewnienie bezpiecznego, aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku podczas ferii zimowych, zagospodarowanie czasu wolnego
 • Integracja uczestników wypoczynku, wzmacnianie umiejętności  współdziałania                    w grupie
 • Kształtowanie właściwych zachowań  społecznych i umiejętności interpersonalnych
 • Promowanie zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa
 • Utrwalenie właściwego współzawodnictwa podczas gier zespołowych, zasady „fair play”
 • Kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych – wypoczynek na „świeżym powietrzu”                        w kontakcie z naturą
 • Rozwijanie zainteresowań i talentów
 • Poszerzanie wiedzy i  i pobudzanie do kreatywności
 • Kształtowanie postaw proekologicznych

Poniedziałek 16.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 10.30 – zapoznanie uczestników z rozkładem dnia i regulaminem zimowiska oraz przepisami bhp i p. pożarowymi; Rozmowa na temat Bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw zimowych; zabawy i gry zapoznawcze, integracja grupy

10.30- 12.00 – zajęcia komputerowe – zapoznanie z regulaminem pracowni, gry edukacyjne, praca w pro-ramie Word, Power Point, programy edukacyjne, serwowanie po stronach internetowych i portalach dostępnych dla dzieci i młodzieży, programy multimedialne, tworzenie prezentacji

12.00- 13.30 – gry i zabawy stolikowe według zainteresowań dzieci Gry logiczne                            i pamięciowe – „Pussy”, „Tablice Logicco”, „Scrablle”, „Monopoly”, „Quizy tematyczne,  „Uno”, „Puzzle”, „Kółko i Krzyżyk”, „Państwa i miasta”, „Warcaby”, „Szachy”, „Gry edukacyjne”,  czas na posiłek

13.30 – 15.00 – zajęcia sportowe na małej sali gimnastycznej – gry zespołowe

Wtorek 17.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 09.30 – przypomnienie zasad BHP, przejazdu komunikacją miejską

09.30 – 12.30 – wyjazd na seans filmowy do sali teatralno – kinowej w Pałacu Młodzieży w Katowicach pt. „Szybcy i śnieżni”. 

12.30 – 13.30 – czas na posiłek, zajęcia w pracowni komputerowej, gry edukacyjne, wykonanie prac w programie Power Point, programy edukacyjne i multimedialne

13.30 – 15.00 – zajęcia na sali gimnastycznej , gry i zabawy zespołowe – siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, przypomnienie zasad Fair Play, integracja grupy

Środa 18.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 09.30 – przypomnienie zasad BHP, przejazdu komunikacją miejską

09.30 – 12.30 – wyjazd na seans filmowy do sali teatralno – kinowej w Pałacu Młodzieży w Katowicach pt. „Yuku i magiczny kwiat”. 

12.00 – 13.30czas na posiłek, zajęcia komputerowe, gry edukacyjne, programy edukacyjne                                                i multimedialne, serwowanie po stronach internetowych dostępnych dla dzieci i młodzieży

13.30 – 15.00 – zajęcia plastyczne, konkurs plastyczny Bezpieczne ferie – technika kolażu

Czwartek  19.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 10.00 – przypomnienie zasad BHP, integracja  grupy – zabawy z chustą Klanzą.

10.00 – 13.00 – wyjazd do kręgielni Renoma w Siemianowicach  Śląskich.

13.30 – 15.00 – zajęcia rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu, tworzenie rzeźb ze śniegu- śnieżne stwory, ozdobne śnieżynki, obrazy na śniegu, w zależności od pogody zajęcia techniczne z wykorzystaniem makulatury.

Piątek 20.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 10.30 – przypomnienie zasad BHP, zajęcia komputerowe

10.30 – 12.00 – zajęcia plastyczne, konkurs plastyczny Zima o jakiej marzysz – Zimowa Kraina w oczach dziecka.

12.00 – 13.30 – czas na posiłek,  zajęcia świetlicowe – gry logiczne i pamięciowe – pussy, tablice logicco, scrabble, Monopoly, guizy tematyczne, uno, puzzle, warcaby, szachy, gry edukacyjne

13.30 – 15.00 – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, gry zespołowe – siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, ringo przypomnienie zasad Fair Play, BHP bezpiecznego powrotu do domu oraz bezpiecznych zabaw podczas ferii.

PLAN FERII ZIMOWYCH „SZKOŁA NA WESOŁO”

Termin:16.01-20.01.2023                                                                     

Prowadzący: Anita Wyderka

DataPlan dniaUwagi
Poniedziałek 16.01.2023      DZIEŃ GIER I ZABAW Powitanie uczestników ferii zimowych–gry i zabawy integrujące.Zabawy słowem- zadania indywidualne i drużynowe z wykorzystaniem gier typu kalambury, scrabble.Projektowanie i wykonanie gry planszowej według własnego pomysłu.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia – słuchanie zimowych opowieści.Zajęcia sportowe- rozgrywki grupowe w dwa ognie. Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Mistrz gier i zabaw”. Pożegnanie.  Omówienie zasad i regulaminu „Szkoła na wesoło”, regulaminu wycieczek   Pogadanka BHP i omówienie regulaminu wycieczek.    
Wtorek 17.01.2023      DZIEŃ MŁODEGO ARTYSTY Przedstawienie prac młodych artystów nagrodzonych w konkursie            z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.Wycieczka do Pałacu Młodzieży w Katowicach- udział w seansie filmowym.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia- słuchanie fragmentów książki wybranej przez uczestników lub zabawy na śniegu.Eksperymenty młodego artysty-lepienie z plasteliny lub z masy solnej.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Młody artysta” Pożegnanie.Pogadanka BHP i omówienie regulaminu wycieczek.      
Środa 18.01.2023  DZIEŃ SPORTU Udział w Quizie pod hasłem „Czy znasz dyscypliny sportowe?”Wycieczka do Pałacu Młodzieży w Katowicach- udział w seansie filmowym.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia- słuchanie zimowych piosenek lub spacer po okolicy.Rozgrywki sportowe- gry zespołowe „palant”, ringo.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Młody sportowiec”        Pożegnanie.Pogadanka BHP i omówienie regulaminu wycieczek.  
Czwartek 19.01.2023      DZIEŃ „NA OKRĄGŁO” Projektowanie i wypełnianie barwą okrągłej mandali.Wycieczka na kręgle.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia- zabawy w kole lub zabawy na śniegu.Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem gier edukacyjnych.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Na okrągło”       Pożegnanie.                Pogadanka BHP i omówienie regulaminu wycieczek.      
Piątek 20.01.2023    DZIEŃ MŁODEGO EKSPERYMENTATORA Prezentacja sylwetki pana Profesorka. Oglądanie filmu „Pan Profesorek  w krainie nauki i eksperymentów”.Zabawy na śniegu lub na sali gimnastycznej.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia- rozwiązywanie zagadek i rebusów.Warsztaty „młodego eksperymentatora” – udział w eksperymentach i badaniach rozbudzających naukową ciekawość.   6.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Młody eksperymentator” Pożegnanie.  Pogadanka BHP i omówienie regulaminu wycieczek.      

Harmonogram zajęć grupy Grzegorz Drabik

Poniedziałek 16 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie w czasie podróży komunikacja miejską oraz zabaw na terenie szkoły. Wyjście do Działu Teatralno-Filmowego Oddziału Muzeum Historii Katowic ul. Kopernika 11, Katowice 12.00 – 14.00 na zajęcia  „Kolorowa zima”. Zabawy manualne, turniej gier komputerowych, gry i zabawy integrujące grupę posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna. Zima kojarzy się z bielą śniegu lub szarością szybko zapadającego zmierzchu. Na naszych warsztatach przekonamy się, że może być inaczej! Zabawa kolorem i formą pokaże ile własnym ubiorem można wnieść radości do otaczającego świata..

Wtorek 17 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście do sali teatralno – kinowej Pałacu Młodzieży w Katowicach na film „Szybcy i śnieżni”. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy manualne, turniej gier komputerowych, gry i zabawy integrujące grupę posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Środa 18 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście Dział Etnologii Miasta Oddział Muzeum Historii Katowic ul. Rymarska 4, Katowice Nikiszowiec „Szykowni  pradziadkowie – od galandy do brucleka” W czasie zajęć uczestnicy poznają elementy kobiecego i męskiego śląskiego stroju ludowego na wybranych przykładach, a następnie sami będą ozdabiać i wycinać  stroje na postawie szablonów. Posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Czwartek 19 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście do Kręgielni. Gry i zabawy ruchowe. Posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Piątek 20 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście do Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9, „Witkacowe inspiracje”

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć niezwykłe portrety Witkacego, które znajdują się na wystawie czasowej w budynku głównym Muzeum Historii Katowic. Dowiedzą się również w jak ciekawy i oryginalny sposób można przedstawić osoby na obrazie. Następnie w części warsztatowej zainspirowani uczestnicy wykonają z różnych materiałów, wyklejanek i gazet fantastyczne obrazy. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Wyjścia są dostosowane do tego aby dzieci, które mają zamówione obiady w szkole spokojnie je zjadły.

W czasie drogi do i z szkoły możliwe wyjście na coś orzeźwiającego we własnym zakresie.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII

II TYDZIEŃ: 23.01. – 27.01.2023r.

grupa uczniów z klas I

Wychowawca: Małgorzata Jeżakowska

Cele:

 • Zapewnienie bezpiecznego, aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku podczas ferii zimowych, zagospodarowanie czasu wolnego
 • Integracja uczestników wypoczynku, wzmacnianie umiejętności  współdziałania                    w grupie
 • Kształtowanie właściwych zachowań  społecznych i umiejętności interpersonalnych
 • Promowanie zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa
 • Utrwalenie właściwego współzawodnictwa podczas gier zespołowych, zasady „fair play”
 • Kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych – wypoczynek na „świeżym powietrzu”                        w kontakcie z naturą
 • Rozwijanie zainteresowań i talentów
 • Poszerzanie wiedzy i  i pobudzanie do kreatywności
 • Kształtowanie postaw proekologicznych

Poniedziałek 23.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 10.30 – zapoznanie uczestników z rozkładem dnia i regulaminem zimowiska oraz przepisami bhp i p. pożarowymi; Rozmowa na temat Bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw zimowych; zabawy i gry zapoznawcze, integracja grupy

10.30- 12.00 – zajęcia komputerowe – zapoznanie z regulaminem pracowni, gry edukacyjne, praca w pro-ramie Word, Power Point, programy edukacyjne, serwowanie po stronach internetowych i portalach dostępnych dla dzieci i młodzieży, programy multimedialne, tworzenie prezentacji

12.00- 13.30 – gry i zabawy stolikowe według zainteresowań dzieci Gry logiczne                            i pamięciowe – „Pussy”, „Tablice Logicco”, „Scrablle”, „Monopoly”, „Quizy tematyczne,  „Uno”, „Puzzle”, „Kółko i Krzyżyk”, „Państwa i miasta”, „Warcaby”, „Szachy”, „Gry edukacyjne”,  czas na posiłek

13.30 – 15.00 – zajęcia sportowe na małej sali gimnastycznej – gry zespołowe

Wtorek 24.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 09.30 – przypomnienie zasad BHP, przejazdu komunikacją miejską

09.30 – 12.30 – wyjazd na seans filmowy do sali teatralno – kinowej w Pałacu Młodzieży          w Katowicach pt.  „Ogliki”.

12.30 – 13.30 – czas na posiłek, zajęcia w pracowni komputerowej, gry edukacyjne, wykonanie prac w programie Power Point, programy edukacyjne i multimedialne

13.30 – 15.00 – zajęcia na sali gimnastycznej , gry i zabawy zespołowe – siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, przypomnienie zasad Fair Play, integracja grupy

Środa 25.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 09.30 – przypomnienie zasad BHP, przejazdu komunikacją miejską

09.30 – 12.30 – wyjazd na seans filmowy do sali teatralno – kinowej w Pałacu Młodzieży w Katowicach pt. „Skąd się biorą sny?”.

12.00 – 13.30czas na posiłek, zajęcia komputerowe, gry edukacyjne, programy edukacyjne                                                i multimedialne, serwowanie po stronach internetowych dostępnych dla dzieci i młodzieży

13.30 – 15.00 – zajęcia plastyczne, konkurs plastyczny Bezpieczne ferie – technika kolażu

Czwartek  26.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 10.00 – przypomnienie zasad BHP, integracja grupy – zabawy z chustą Klanzą.

10.00 – 13.00 – wyjazd do kręgielni Renoma w Siemianowicach Śląskich.

13.30 – 15.00 – zajęcia rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu, tworzenie rzeźb ze śniegu- śnieżne stwory, ozdobne śnieżynki, obrazy na śniegu, w zależności od pogody zajęcia techniczne z wykorzystaniem makulatury.

Piątek 27.01.2023r.  godz. 9.00 – 15.00

9.00 – 10.30 – przypomnienie zasad BHP, zajęcia komputerowe

10.30 – 12.00 – zajęcia plastyczne, konkurs plastyczny Zima o jakiej marzysz – Zimowa Kraina w oczach dziecka.

12.00 – 13.30 – czas na posiłek,  zajęcia świetlicowe – gry logiczne i pamięciowe – pussy, tablice logicco, scrabble, Monopoly, guizy tematyczne, uno, puzzle, warcaby, szachy, gry edukacyjne

13.30 – 15.00 – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, gry zespołowe – siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, ringo przypomnienie zasad Fair Play, BHP bezpiecznego powrotu do domu oraz bezpiecznych zabaw podczas ferii.

PLAN FERII ZIMOWYCH „SZKOŁA NA WESOŁO”

Termin:23.01-27.01.2023                                                                     

Prowadzący: Anita Wyderka

DataPlan dniaUwagi
Poniedziałek 23.01.2023      DZIEŃ MŁODEGO MUZYKA Powitanie uczestników ferii zimowych–gry i zabawy integrujące.Wycieczka do Instytutu Kultury im. Krystyny Bochenek- udział w warsztatach muzycznych. Papieroplastyka- projektowanie i wykonanie instrumentu muzycznego.Higiena. Obiad. Relaksacja poobiednia – nauka piosenki „Zima lubi dzieci” lub zabawy na śniegu. Zajęcia taneczne- nauka kroków tańca synchronicznego do wybranej przez uczestników piosenki. Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Mistrz muzyki” Pożegnanie.  Omówienie zasad i regulaminu zajęć zamkniętych „Szkoła na wesoło”.   Pogadanka BHP, omówienie regulaminu wycieczek.    
Wtorek 24.01.2023      DZIEŃ MŁODEGO KUCHARZA Tworzenie „Kulinarnego ABC” .Wycieczka do Pałacu Młodzieży w Katowicach – udział w seansie filmowym.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia- słuchanie humorystycznych historyjek z życia kucharza lub spacer po okolicy.Eksperymenty młodego kucharza- komponowanie składników „zimowej herbatki”.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Mistrz zimowej herbatki” Pożegnanie.  Pogadanka BHP, omówienie regulaminu wycieczek.      
Środa 25.01.2023  DZIEŃ PROJEKTANTA Zabawy ruchowe i taneczne.Wycieczka do Pałacu Młodzieży w Katowicach – udział w seansie filmowym.Higiena. Obiad.Eksperymenty młodego artysty- zaprojektowanie i wykonanie maski karnawałowej.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Młody projektant”. Pożegnanie.Pogadanka BHP, omówienie regulaminu wycieczek.  
Czwartek  26.01.2023      DZIEŃ MŁODEGO PROGRAMISTY Zajęcia komputerowe- gry i zabawy „młodego programisty”Wycieczka do kręgielni- rozgrywki grupowe i indywidualne.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia- słuchanie fragmentów książki wybranej przez uczestników lub zabawy na śniegu. Warsztaty plastyczne: projektowanie sylwetki bohatera gry komputerowej.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Mistrz programowania”       Pożegnanie.    Pogadanka BHP, omówienie regulaminu wycieczek.      
Piątek 27.01.2023    DZIEŃ PODRÓŻNIKA Oglądanie prezentacji pod hasłem: „Świat w karnawale”. Przygotowanie karnawałowego poczęstunku.Zabawa karnawałowa.Higiena. Obiad.Relaksacja poobiednia- oglądanie filmu wybranego przez dzieci.Warsztaty kreatywności – ozdabianie karnawałowych balonów.Rozdanie pamiątkowych dyplomów pod hasłem „Mistrz karnawałowego podróżowania”. Pożegnanie.Pogadanka BHP, omówienie regulaminu wycieczek.      

Harmonogram zajęć grupy Grzegorz Drabik i Katarzyna Sojda

Poniedziałek 23 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny w czasie podróży komunikacja miejską oraz bezpieczeństwa w czasie zabaw na terenie szkoły.  Wyjście warsztaty muzyczne Zdzicha Smucerowicza  w Katowice Miasto Ogrodów. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy manualne, turniej gier komputerowych, gry i zabawy integrujące grupę, posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Wtorek 24 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście do Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej na zajęcia plastyczne. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy manualne, turniej gier komputerowych, gry i zabawy integrujące grupę posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Środa 25 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście do kina w Pałacu Młodzieży Katowice na film „Skąd się biorą sny?”, Gry
i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Czwartek 26 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście do Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej na zajęcia poświęcone twórczości Alfreda Szklarskiego. Gry i zabawy komputerowe. Posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Piątek 27 stycznia 2023

Przypomnienie o zasadach BHP i podstawowych zasadach higieny oraz bezpieczeństwa w czasie podróży komunikacja miejską. Wyjście do Muzeum Historii Katowic na zajęcia  „Portret małego mieszczanina” Na zajęciach uczestnicy zobaczą portrety, które znajdują się na wystawie wnętrz mieszczańskich. Zobaczą jak wyglądała klasa średnia mieszkająca w Katowicach oraz dowiedzą się o cechach typowych dla portretu. W drugiej części zajęć uczestnicy wykonają techniką mieszaną swój własny portret członka rodziny mieszczańskiej. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Posiłek i rozejście się do domów. Karta ŚKUP plus legitymacja szkolna.

Wyjścia są dostosowane do tego aby dzieci, które mają zamówione obiady w szkole spokojnie je zjadły.

W czasie drogi do i z szkoły możliwe wyjście na coś orzeźwiającego we własnym zakresie. *Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie pracy wypoczynku zimowego


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KATOWICACH ZIMA 2023


Organizacja wypoczynku zimowego „Szkoła na wesoło”

Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943
 • ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452),
 • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1553 ze zm.),
 • ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 r., poz.2361) – weszła w życie 1 lipca 2018 r.
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

1.Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul.Grzegorzka 4 40-309 Katowice
2.Uczestnikami wypoczynku są uczniowie klas I-III i IV-VIII
3.Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
4.Kadrę wypoczynku stanowią:
Kierownik wypoczynku
• w terminie 16.01.2023-20.01.2023 p.Beata Klimek
• w terminie 23.01.2023-27.01.2023 p.Monika Cierpka

Wychowawcy wypoczynku
• w terminie 16.01.2023-20.01.2023

Anita Wyderka
Grzegorz Drabik
Małgorzata Jeżakowska
Katarzyna Kubica

• w terminie 23.01.2023-27.01.2023

Anita Wyderka
Małgorzata Jeżakowska
Grzegorz Drabik

5.Podczas organizowania wypoczynku zimowego uczestnikom zapewniona zostaje opieka medyczna sąsiadującego z placówką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni lekarskiej „Dabrówka” PULS-Med. Katowice,ul.Le Ronda 16
6.Zajęcia organizowane podczas wypoczynku ujęte są w ramowym planie „Szkoła na wesoło” i odbywają się wg programu:
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Udostępnione są poszczególne pomieszczenia szkoły.
a)zajęcia na dużej sali gimnastycznej:
-rozgrywki sportowe
-gry zespołowe: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna
b)zajęcia na małej sali gimnastycznej:
-wyścigi rzędów
-tenis stołowy-turniej w każdym tygodniu
-rozgrywki w piłkę siatkową
-badminton-turniej
c)zajęcia w sali komputerowej
-gry komputerowe
-korzystanie z internetu
-konkursy-wykorzystanie programu paint
d)zajęcia na świetlicy:
-oglądanie bajek i filmów na DVD
-gry planszowe
-układanie puzzli
-zajęcia plastyczno-techniczne
-konkursy
-zabawy własne na dywanie
-zabawy muzyczne
e)zajęcia w sali „Radosna Szkoła”
-zabawy
-relaksacja
f)zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw (uzależnione są od warunków pogodowych)
-rozgrywki sportowe
-gry i zabawy ruchowe
-wyjścia na terenie Katowic
8.Organizacja wypoczynku „Szkoła na wesoło” została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w dniu 29.12.2022 numer zgłoszenia
2845/SLA/2023-Z;
2843/SLA/2023-Z;


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KATOWICACH ZIMA 2023


REGULAMIN ORGANIZACJI WYPOCZYNKU ZIMOWEGO
„SZKOŁA NA WESOŁO”

§1

ZASADY ORGANIZACJI

 1. Wypoczynek ZIMOWY „Szkoła na wesoło” organizowany jest wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w terminach: 16.01-20.01.2023, 23.01-27.01.2023
 2. Wypoczynek orgaznizowany jest dla dwóch grup wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII.
 3. Na wypoczynek zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują zawodowo.
 4. Z wypoczynku może korzystać tylko dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 5. Program wypoczynku będzie realizowany zarówno w miejscu wypoczynku jak i w jego najbliższej i dalszej okolicy.
 6. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 7. Grupa uczestników wypoczynku może liczyć do 15 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia lub grup mieszanych) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).
 8. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
  • udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację;
  • zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności);
 9. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki –nie wchodzi na teren szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu.

§2

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rodzice zainteresowani udziałem ucznia w wypoczynku składają na portierni szkoły/ drogą mailową na adres zsp3katowice@interia.pl lub u wychowawcy od 08.12.2022 r. do 16.12.2022 r. do godz. 17.00 dokumenty (do pobrania na portierni szkoły lub na stronie internetowej):
  • uzupełnioną poprawnie kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku;
  • podpisane przez prawnych opiekunów ucznia oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  wypoczynku dostępnym na stronie internetowej szkoły;
  • oświadczenie dotyczące pracy rodzica.
 2. Rekrutacji uczniów do udziału w wypoczynku dokonuje Komisja wskazana przez Dyrektora.
 3. W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych niż dopuszczalna ilość miejsc w grupach, o przydziale decydować będzie kryterium oboje rodzice pracujący, kolejność zgłoszeń, a na dalszym etapie losowanie.
 4. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci, wpisani będą na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu ucznia na wypoczynek będzie przekazana rodzicom poprzez  dziennik elektroniczny w dniu 22.12.2022 po godz.13.00.
 6. W przypadku opublikowania wytycznych MEiN i GIS dotyczących organizacji zimowego wypoczynku organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w formie aneksu do powyższego regulaminu.
Skip to content