REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH
DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 38

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

2.     Zarządzenie nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022r.

3.     Statut Miejskiego Przedszkola Nr 58

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.     Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 38 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica opracowanego przez Gminę Katowice.

2.     Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

3.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek (wydruk danych wprowadzonych do systemu) w terminie zgodnym
z harmonogramem rekrutacji.

4.     Wniosek jest składany dyrektorowi ZSP nr 3 lub przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej osobiście.

5.     Liczba miejsc wolnych w przedszkolu, na które odbywa się rekrutacja jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

6.     Powyższe zasady rekrutacji będą miały zastosowanie także dla dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do grupy ogólnodostępnej.

Rozdział II

Zadania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

1.     Powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

2.     Podaje do publicznej wiadomości:

a)     termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązującego w postępowaniu rekrutacyjnym;

b)     regulamin rekrutacji;

c)     harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej.

3.     Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

4.     Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

5.     Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

6.     Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1.     Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a)     przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach;

b)     członek komisji – nauczycielka przedszkola;

c)     członek komisji – nauczycielka przedszkola.

2.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a)     organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej;

b)     dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

c)     analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa;

d)     podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich;

e)     podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
i podpisanie ich;

f)      napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku
o uzasadnienie;

g)     organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej;

h)     zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole;

i)      podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej;

j)      przekazanie protokołu dyrektorowi ZSP nr 3 wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

3.     Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

a)     procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem
i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

b)     w sytuacji, gdy na ostatnie wolne miejsca w przedszkolu pojawi się więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów,  decyzja poprzez losowanie, kto zostanie przyjęty na te miejsca;

c)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

d)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych;

e)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1.     Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola,
w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3.     Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dniod dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dniod otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego.

5.     Dyrektor w terminie 7 dniod złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

6.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 Rozdział V

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych w toku postępowania rekrutacyjnego

1.     Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach.

2.     Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3.     Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4.     Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5.     Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6.     Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7.     W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1.     Załącznikami do regulaminu są :

a)     wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów;

b)     harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

2.     Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3.     Powyższy regulamin obowiązuje od 31 stycznia 2022r.                                                                                             

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji :

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

1.     Wielodzietność rodziny kandydata;

2.     Niepełnosprawność kandydata;

3.     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.     Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1.     Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu
(z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt;

2.     Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało
do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;

3.     Dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;

4.     Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

5.     Dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia

kryteriów z drugiego etapu są:

  1. Dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego.
  2. Dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu.
  3. Dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym.
  4. Dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.
  5. Dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji :

Harmonogram naboru do przedszkoli

w Katowicach na rok szkolny 2022/2023

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
od 07.03.2022 do 14.03.2022 
2Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 22.03.2022 od godz. 09.00 do 04.04.2022 do godz. 14.00od 14.07.2022 od godz. 08.00 do 18.07.2022 do godz. 15.00
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.
od 22.03.2022 od godz. 09.00 do 04.04.2021 do godz. 14.00od 14.07.2022 od godz. 08.00 do 25.07.2022 do godz. 15.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.11.04.2022 o godz. 15.0027.07.2022 o godz. 13.00
5Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 11.04.2021 od godz. 15.00 do 13.04.2022 do godz. 15.00od 27.07.2022 od godz. 13.00 do 29.07.2022 do godz. 15.00
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.21.04.2022 o godz. 12.0004.08.2022 o godz. 15.00