Szanowni rodzice,

rekrutacja elektroniczna do przedszkoli oraz szkół podstawowych w Katowicach na rok szkolny 2023/2024 odbywa się poprzez stronę internetową:

switcher-public (pzo.edu.pl)

REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH
DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 38

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

2.     Zarządzenie nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022r.

3.     Statut Miejskiego Przedszkola Nr 58

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.     Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 38 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica opracowanego przez Gminę Katowice.

2.     Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

3.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek (wydruk danych wprowadzonych do systemu) w terminie zgodnym
z harmonogramem rekrutacji.

4.     Wniosek jest składany dyrektorowi ZSP nr 3 lub przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej osobiście.

5.     Liczba miejsc wolnych w przedszkolu, na które odbywa się rekrutacja jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

6.     Powyższe zasady rekrutacji będą miały zastosowanie także dla dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do grupy ogólnodostępnej.

Rozdział II

Zadania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

1.     Powołuje zarządzeniem komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

2.     Podaje do publicznej wiadomości:

a)     termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązującego w postępowaniu rekrutacyjnym;

b)     regulamin rekrutacji;

c)     harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej.

3.     Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

4.     Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

5.     Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

6.     Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1.     Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a)     przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSP nr 3 w Katowicach;

b)     członek komisji – nauczycielka przedszkola;

c)     członek komisji – nauczycielka przedszkola.

2.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a)     organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej;

b)     dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

c)     analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa;

d)     podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich;

e)     podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
i podpisanie ich;

f)      napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku
o uzasadnienie;

g)     organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej;

h)     zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole;

i)      podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej;

j)      przekazanie protokołu dyrektorowi ZSP nr 3 wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

3.     Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

a)     procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem
i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu;

b)     w sytuacji, gdy na ostatnie wolne miejsca w przedszkolu pojawi się więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów,  decyzja poprzez losowanie, kto zostanie przyjęty na te miejsca;

c)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

d)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych;

e)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1.     Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 3 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3.     Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dniod dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

5.     Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

6.     Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 Rozdział V

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych w toku postępowania rekrutacyjnego

1.     Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach.

2.     Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3.     Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4.     Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5.     Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6.     Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7.     W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1.     Załącznikami do regulaminu są :

a)     wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów;

b)     harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

2.     Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3.     Powyższy regulamin obowiązuje od 31 stycznia 2022r.                                                                                             

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji :

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

1.     Wielodzietność rodziny kandydata;

2.     Niepełnosprawność kandydata;

3.     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.     Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1.     Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu
(z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt;

2.     Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało
do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;

3.     Dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;

4.     Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

5.     Dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia

kryteriów z drugiego etapu są:

 1. Dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego.
 2. Dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu.
 3. Dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym.
 4. Dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.
 5. Dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

********************************************************************************************************

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

 1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze.zm),
 2. uchwałę nr XLV/1030/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 3. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
 4. zarządzenie nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego – https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2023/2024 do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 13.03.2023 r. o godzinie 11:00 i potrwa do 23.03.2023 r. do godziny 10:00.

Rekrutacja elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o profilu artystycznym, akademickim – dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w dniu 20 marca 2023 roku i potrwa do dnia 5 kwietnia 2023 roku, natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się od dnia 8 maja 2023 roku.

Słowniczek:

 1. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – oznacza dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,
 2. dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 3. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (na podstawie decyzji dyrektora rejonowej szkoły podstawowej) – to dzieci, które kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
 • dzieci 2,5 – letnie – to dzieci które na dzień 01.09.2023r. będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone do dnia 28.02.2021r.), te dzieci mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest prowadzony w Katowicach jako nabór podstawowy i uzupełniający. Należy w sposób indywidualny rozważyć kwestię rekrutacji dziecka 2,5 letniego, biorąc pod uwagę Jego samodzielność, samodzielne spożywanie posiłków, poziom rozwoju umożliwiający funkcjonowanie w grupie, jak również należy mieć na względzie przepisy prawa oświatowego art. 31 ust. 3 stanowiące, że wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • rodzic – oznacza również opiekuna prawnego,
 • miejskie przedszkole – oznacza również oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
 • wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
 • miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców (prawnych opiekunów), któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Nabór do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

LpRodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
  1.Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  od 27 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r. 
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.    od 13 marca 2023 r. od godz. 11:00 do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00    od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 08:00 do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00
  3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe        od 13 marca 2023 r. od godz. 8:00 do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00        od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 8:00 do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00
  4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  31 marca 2023 r. o godz. 13:00  24 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00
5.  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  od 31 marca 2023 r. od godz. 13:00 do 06 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00  od 24 kwietnia 2023 r. od godz. 13:00 do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  13 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00  28 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

Uwaga:

o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie. Przypominam również, iż miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie są placówkami obwodowymi, a gmina zapewnia miejsca w przedszkolach/szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, dla których jest organem prowadzącym w skali całego miasta, a nie w odniesieniu do poszczególnych dzielnic.

Rodzic każdego dziecka uczestniczącego, w bieżącym roku szkolnym w zajęciach wychowania przedszkolnego ma prawo do złożenia deklaracji woli kontynuacji. Deklarację przyjmuje dyrektor przedszkola/szkoły. W przypadku dziecka odraczanego od realizacji obowiązku szkolnego, do deklaracji kontynuacji powinna być dołączona decyzja o odroczeniu (…) wydana przez dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej. Dokument taki należy przedstawić w przedszkolu/szkole niezwłocznie po jego otrzymaniu. Rodzice składają deklarację, o której mowa do dnia 03.03.2023 r. Jeśli do dnia 03.03.2023 r. rodzic nie będzie dysponował decyzją o odroczeniu, powinien złożyć deklarację woli kontynuacji oraz ustalić z dyrektorem przedszkola/szkoły dostarczenie odroczenia realizacji obowiązku szkolnego.

Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której obecnie uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.

Przebieg procesu rekrutacji:

 • postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka,
 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej

pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Rodzice:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców wniosków w systemie elektronicznym, można dokonać rejestracji wniosku w systemie, udając się do przedszkola/szkoły, które we wniosku jest wskazane na I miejscu (I wyboru). Podpis rodziców dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Ponadto:

 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Prawo oświatowe). Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem będzie można je wypełnić i wydrukować.

W dalszej kolejności:

 • zgodność danych zawartych we wniosku sprawdza i potwierdza jednostka I wyboru,
 • wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej we wniosku,

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

–     żądać     od     rodziców    przedstawienia     dokumentów      potwierdzających             okoliczności          zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

-zwrócić się do organu prowadzącego publiczne przedszkole/szkołę podstawową, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,

 • wyniki postępowania rekrutacyjnego, komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,
 • rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli w przedszkolu/ szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
 • komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej. Po zamknięciu rekrutacji, komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej,
 • rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:

-wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

-wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Przed rozpoczęciem procesu naboru będzie udostępniony poprzez stronę naborową informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2 942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przedstawiony w tabeli powyżej. Jest on również dostępny dla Państwa na stronie naboru.

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do ogólnodostępnego oddziału przedszkolnego, uczestniczy w procesie rekrutacji (edukacja włączająca).

Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, aby dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procesowi rekrutacyjnemu, o którym mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z przedszkolnymi – oddziałami integracyjnymi/specjalnymi wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, składany jest w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, przy ulicy Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.