Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 38

Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

ul. Gen. J. Hallera 72

40-320 Katowice

‼️‼️‼️NOWY NUMER KONTA‼️‼️‼️

60 1240 1330 1111 0011 2944 1677

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Miejskiego Przedszkola nr 38

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1.

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84

ustawy z 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. – Prawo oświatowe

§2.

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Miejskim Przedszkolu nr 38 w Katowicach, ul. Gen. J. Hallera 72, 40-320 Katowice, działającego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach.

§3.

1.     Terenem działania rady rodziców jest budynek przedszkola.

2.     Rada rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają dzieci w trakcie realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II

Cele rady rodziców

§4.

Rada rodziców, zwana dalej „Radą”, jest społecznym organem władzy w przedszkolu reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola, której celem jest:

 1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją przedszkola, radą pedagogiczną, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Organizowanie różnych form aktywności wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i środowisku.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora przedszkola, nauczycieli, dzieci i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.
 4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i przedszkola w życiu dziecka.

Rozdział III

Zadania i kompetencje rady rodziców

§5.

 1. Rada uchwala regulamin swojej działalności.
 2. Rada może występować z wnioskami i opiniami dotyczących istotnych spraw przedszkola.

§6.

 1. Rada na pisemną prośbę dyrektora przedszkola wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Brak opinii Rady  nie wstrzymuje postępowania awansowego.

§7.

Rada na wniosek dyrektora przedszkola opiniuje podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

§8.

Rada ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów

§ 9.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 4. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 5. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 6. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 7. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
 8. Rada oddziałowa bierze udział w zebraniach Rady.

§10.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Prezydium Rady:

 1. Zgłoszenie kandydatur do wyboru Prezydium Rady  może odbywać się w trybie:

–       propozycji rodziców, pedagogów lub dyrektora przedszkola

–       indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady.

 1. Wybory Prezydium Rady przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
 3. Kandydat do prezydium Rady musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Za wybranego przewodniczącego Prezydium Rady uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 5. Wybrany przewodniczący Zarządu Rady prowadzi dalszą część zebrania.
 6. Odstąpienie od udziału w działalności Rady może nastąpić  w drodze:

–       złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady

–       odwołania na wniosek rodziców lub Rady po uprzednim głosowaniu.

Rozdział V

Struktura Rady

§11.

 1. W skład Rady wchodzą rady oddziałowe, wybrane przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 2. Pracami Rady kieruje prezydium, w którego skład wchodzi:

1)     przewodniczący,

2)     zastępca(-y) przewodniczącego,

3)     skarbnik,

4)     sekretarz,

5)     członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów.

 1. Prezydium Rady może zostać rozszerzone jeżeli występują ku temu przesłanki.
 2. Rozszerzenie prezydium Rady, o którym mowa w §10 ust. 3, musi zostać uregulowane uchwałą.
 3. Kadencja prezydium Rady trwa rok.
 4. W razie ustania członkostwa w prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 5. Rada może odwołać prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

Rozdział VI

Zasady działania Rady

§12.

 1. Pierwsze zebranie Rady zwołuje dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady otwiera dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady.
 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek prezydium Rady, z własnej inicjatywy.
 4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący prezydium Rady lub upoważniony przez niego członek prezydium Rady.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków prezydium Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed.
 6. W zebraniach Rady może brać udział dyrektor przedszkola, na zaproszenie Rady.
 7. Przewodniczący prezydium Rady może za zgodą lub na wniosek Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

§13.

 1. Rada może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu prezydium Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów Rady.
 4. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 14.

1.     Zebrania Rady są protokołowane.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy
 

§ 15.

 1. Rada gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę.
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada i jej prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.
 4. Struktura wydatków ustalana jest przez Radę na pierwszym zebraniu Rady.
 5. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków.
 6. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§16.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Regulamin Rady Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach musi być zgodny z postanowieniami Statutu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach.
 5. Rada posługuje się pieczątką, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy Ustawy Prawo Oświatowe wraz z aktami wykonawczymi.