Przetwarzanie_danych_ZSP3.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – dalej RODO informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 4.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Gabłońska. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na aplikowane stanowisko.
 • Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:
  • Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
  • Art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) RODO,
  • Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w razie podania przez Państwa tych danych.
 • Państwa dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko nauczyciela, a pozostałe przekazane dane (w tym dane określone w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez skutku dla realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie rekrutacji.
 • W siedzibie administratora oraz/lub na jego stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach monitoringu wizyjnego.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być organy i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów oraz zawartych umów (w tym umów powierzenia przetwarzania danych).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku niepodpisania umowy o pracę, dokumenty można odebrać we wskazanym okresie. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone, o czym kandydaci nie będą dodatkowo informowani. Państwa dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 miesiące po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
 • Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i poprawiania a także uzupełniania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wynikającym z art. art. 221 Kodeksu pracy skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w procesie rekrutacji.