Regulamin organizacji spacerów i wycieczek Miejskiego Przedszkola nr 38

 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516;

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014r., poz.1150);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

§ 1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Miejskie Przedszkole nr 38 ul. Gen. J. Hallera 72, w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 Katowicach, ul. Grzegorzka 4,  przy współpracy z Radą Rodziców.

2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach i tak mogą to być:      

–  wycieczki przedmiotowe – jako uzupełnienie programu nauczania i wychowania,

– wycieczki krajoznawczo-turystyczne,

– imprezy krajoznawczo – turystyczne.

3. W organizowaniu wycieczek Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:

– wiek uczestników,

– zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,

– sprawność fizyczna, stan zdrowia,

– stopień przygotowania do pokonywania trudności,

– ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne.

5. Formy wycieczek organizowanych przez Przedszkole:

– spacery,

– krótkie wycieczki,

– wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

6. Uczestnicy wycieczek to:    

– dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,   

– opiekunowie – w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami, jednak nie mniej niż 1 opiekun na 10 dzieci.

7. Karta wycieczki zawiera program wycieczki organizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 Katowicach, liczbę opiekunów, liczbę dzieci,  imię i nazwisko kierownika wycieczki, imiona i nazwiska  opiekunów wycieczki, dane telefoniczne rodziców dzieci. Załącznikiem do karty wycieczki są zgody rodziców oraz ewentualnie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.

8. Udział dzieci w wycieczkach dłuższych wymaga zgody ich rodziców dziecka. Udział dzieci w wycieczkach krótkich np. do biblioteki, muzeum itp. wymaga zgody rodziców w formie podpisu w dokumentacji na rozpoczęcie roku szkolnego.

9. Organizując spacery i wycieczki należy:      

–   zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;

– nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

– przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

– przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, 

– dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych; – zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dać dzieciom poczucie kontrolowanej swobody;

– zapewnić właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

– upowszechniać w śród dzieci różnorodne formy aktywnego wypoczynku. 10.Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form wycieczek.

§ 2 Zadania dyrektora przedszkola.

 1. Dyrektor wyraża zgodę na organizację wycieczki, po upewnieniu się, że założenia organizacyjne i program wycieczki/imprezy są dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej

2. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.     

3.  Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami  przedszkolnymi.

3. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki.

4. Dyrektor zatwierdza kartę i harmonogram wycieczki/imprezy, listę uczestników wycieczki.

5. Dyrektor gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników,  oświadczenia).      

6 . Dyrektor zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce całodniowej.

§ 3 Zadania kierownika wycieczki

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel  zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

2. Kierownik wycieczki jest osobą posiadającą uprawnienia do kierowania wycieczkami.

3. Kierownik wycieczki organizuje transport.

4. Kierownik wycieczki powiadamia policję o planowanej wycieczce, w celu sprawdzenia autokaru.

5. Kierownik wycieczki sporządza kartę wycieczki, listę uczestników wycieczki (lista zawiera  imiona i nazwiska uczestników wycieczki, numery telefonów rodziców).

6. Kierownik opracowuje  program, harmonogram wycieczki oraz  zapoznaje z  nim wszystkich       uczestników.

7. Kierownik zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym      zakresie.

8. Kierownik zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich           przestrzegania.

9. Kierownik określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa  uczestnikom wycieczki.

10. Kierownik nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

11. Do obowiązków kierownika należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu m.in. uzyskanie zgody (na piśmie) rodziców na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce.  Rodzice udzielają na piśmie informacji na temat ewentualnych schorzeń dziecka i     postępowania w sytuacjach zwiększonego zagrożenia zdrowotnego.

12. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników.

13. Kierownik wycieczki dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

14. Kierownik wycieczki dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu i rozliczenia finansowego.

§ 4 Zadania opiekuna wycieczki

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

2. Współdziała z kierownikiem  w zakresie realizacji programu, harmonogramu wycieczki.

3. Opiekun zapoznaje uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa.

4. Opiekun wycieczki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym  uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

5. Opiekun wycieczki nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

6. Opiekun wycieczki zwraca uwagę na odpowiedni strój dzieci w czasie wycieczki.

7. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do   punktu docelowego (nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki).

8. Opiekun wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

§ 5 Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas spacerów i wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki dzieciom.

2. Miejscem zbiórki rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest Miejskie Przedszkole nr 38 w Katowicach, ul. Gen. J. Hallera 72 lub inne miejsce wskazane przez kierownika wycieczki. 

3. Przedszkolaki udają się do domu po zakończonej wycieczce wyłącznie pod opieką rodziców.

4. W trakcie przygotowań do wycieczki kierownik powinien zapoznać wszystkich  uczestników wycieczki (opiekunów i dzieci) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki udzielają natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wzywają pogotowie, informują rodziców.

6. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.