Deklaracja dostępności

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony http://www.zsp3.katowice.pl/.

Ostatnia istotna aktualizacja: 31.10.2022

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustalony został  plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt korespondencyjny pod adresem Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

telefon: 32 256 61 48 lub 32 256 62 06

e-mail: zsp3katowice@interia.pl

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z sekretariatem placówki celem zgłoszenia braku możliwości zapewnienia dostępności i ustalenia formy współpracy  z koordynatorem do spraw dostępności pod numerem 660 86 59 23.

 W terminie do trzech dni pracownik placówki skontaktuje się z osobą zgłaszającą niedogodności.

 Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3  prowadzi swoją działalność w 2 budynkach. Wszelkie sprawy urzędowe załatwia się w budynku głównym  – sekretariacie ZSP nr 3 w budynku A

  • Budynek główny ul. Grzegorzka 4 w Katowicach siedziba Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3

       – Szkoły Podstawowej nr 47  Oddziałami Integracyjnymi

       – Miejskiego Przedszkola nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi

  • B- Budynek przy ulicy Hallera 72 w Katowicach siedziba

       – Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach

 Zespół zapewnia wolną od barier poziomych i pionowych przestrzeń komunikacyjną budynku. Zapewnia urządzenia umożliwiające dostęp do większości pomieszczeń – do dyspozycji jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, platformy przyschodowe oraz winda. Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – zarówno wizualnego, dotykowego jak i głosowego. Możliwy jest dostęp do budynku osoby korzystającej z psa asystującego. W budynku znajdują się toalety dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektonicznaBudynek ABudynekProponowany alternatywny sposób pomocy
Dostępność poziomaTAKTAK
Dostępność pionowaTAK Możliwość skorzystania z pomocy pracownika
Miejsce parkingoweTAK   
Możliwość skorzystania z toalety dla osób z niepełnosprawnościamiTAK  
Wejście główne do budynkuTAK Możliwość skorzystania z pomocy pracownika
Dostępność cyfrowaTAKTAKMożliwość skorzystania z pomocy pracownika
Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebamiSłabosłyszącyNiedowidzący Brak pętli indukcyjnych systemów FM Brak napisów  w alfabecie Braille’a.  Brak pętli indukcyjnych systemów FM Możliwość skorzystania z pomocy pracownika posługującego się językiem migowymMożliwość skorzystania z pomocy pracownika      Możliwość wejścia z psem przewodnikiem     i asystującym

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content