Misja i wizja szkoły

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Józefa Lompy

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby;
 • Rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów;
 • Upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne;
 • Wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 • Dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych;
 • Dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną;
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli;
 • Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współdziałając z rodzicami/opiekunami/w procesie kształcenia i wychowania.

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła, aby dobrze funkcjonować, posiada wizję rozwoju.

Główne cele rozwoju:

 • Wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Aktywna współpraca z rodzicami;
 • Budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom i rodzicom;
 • Kształtowanie u uczniów zasad demokracji i samorządności;
 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • Unowocześnianie bazy szkoły-wprowadzanie najnowszych technologii poprzez uczestnictwo
  w programach zewnętrznych i projektach;
 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom;
 • Rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej;
 • Rozwój kadry pedagogicznej;
 • Kształtowanie postawy świadomego wolontariusza poprzez różnorodne akcje skierowane do dzieci i młodzieży.

Założone efekty rozwoju:

 • Wysoka jakość pracy szkoły;
 • Wszechstronne kształcenie uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
 • Osiągnięcie sukcesów edukacyjnych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości;
 • Rozwój u uczniów zainteresowań i uzdolnień, kreatywności, odpowiedzialności oraz umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy;
 • Nauczyciele, rodzice i uczniowie jako współgospodarze szkoły;
 • Zapewnienie uczniom podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji oraz zdobycie wysokich lokat w różnorodnych konkursach;
 • Osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych;
 • Prezentowanie przez uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie agresji, rozbudzanie obowiązkowości, odpowiedzialności za własne czyny, samokrytycyzmu, sprawiedliwości i tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, poszanowania dobra kultury i przyrody;
 • Spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny oraz należytego i estetycznego zagospodarowania obiektów szkoły przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego środowiska nauki;
 • Skuteczne i efektywne udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

Nasz Absolwent

 • Jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
 • Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;
 • Ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;
 • Zna język obcy, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
 • Przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska oraz realizuje się w działaniach wolontariackich;
 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;
 • Zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
 • Dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;
 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.
Skip to content