Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 47
z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Rok szkolny 2023/2024

Podstawy opracowanie programu wychowawczo –profilaktycznego w tym podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U. 2021 poz.1082)
 2. Ustawa z 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2020 poz. 1327 z poz. zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii( Dz.U. 2015 poz. 1249)
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich Dz. U. 2022 poz. 1700
 5. USTAWA o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.Dz.U.2023.1066 z dnia 2023.08.14
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 356)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U.2012 poz.977)
 8.  Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym – skierowane
  do uczniów, nauczycieli i rodziców są przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
 9. Diagnoza zainteresowań, zdolności i potencjału uczniów.
 10. Diagnoza woli rodziców w zakresie wychowania w tym szczególnie wartości w duchu, których będą rozwijane właściwe postawy i zachowania uczniów.
 11. Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów.
 12. Diagnoza sytuacji środowiskowej uczniów w tym sposobów spędzania wolnego czasu, relacji w grupach rówieśniczych oraz innych czynników mających wpływ na sfery rozwojowe ucznia.
 13. Diagnoza potrzeb działań profilaktycznych skierowanych do rodziców.
 14. Diagnoza potrzeb działań profilaktycznych skierowanych do nauczycieli.
 15. Wnioski z realizacji poprzedniego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 16. Wytyczne MEiN, na rok szkolny 2023/2024
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 18. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

MISJA SZKOŁY

 Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne   i społeczne w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

Jesteśmy szkołą, która:

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby;
 • rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach;
 • upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne;
 • wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące  z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 • dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych;
 • dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną;
 • jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współdziałając z rodzicami/opiekunami/w procesie kształcenia i wychowania;
 • koordynuje oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego;
 • gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła, aby dobrze funkcjonować, posiada wizję rozwoju.

GŁOWNE CELE ROZWOJU.

 • wychowuje człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w rożnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • aktywna współpraca z rodzicami;
 • budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom i rodzicom;
 • kształtowanie u uczniów zasad demokracji i samorządności;
 • właściwa współpraca z środowiskiem lokalnym wszystkich organizacji działających na terenie szkoły;
 • unowocześnianie bazy szkoły – wprowadzenie najnowszych technologii;
 • organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom;
 • objęcie opieką socjalno-materialną uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • poprawienie wiedzy Unii Europejskiej, rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej;
 • wszechstronny i permanentny rozwój kadry pedagogicznej;

ZAŁOŻONE EFEKTY ROZWOJU

 • wysoka jakość pracy szkoły;
 • wszechstronne kształcenie uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
 • osiągnięcie sukcesów edukacyjnych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości;
 • rozwój  u uczniów zaionter4sowań i uzdolnień, kreatywności, odpowiedzialności oraz umiejętności korzystania z zdobytej wiedzy;
 • indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania na wszystkich zajęciach;
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka;
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie jako współgospodarze szkoły;
 • wsparcie i rozbudowa funkcjonowania spawanego systemu komunikowania się  i zarządzania;
 • określenie wymagań edukacyjnych oraz motywującego systemu oceniania jako elementów tworzenia dla uczniów środowiska przyjaznego uczeniu się;
 • zapewnienie uczniom podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji oraz zdobycie wysokich lokat w różnorodnych konkursach;
 • osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych;
 • prezentowanie przez uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie agresji, rozbudzanie obowiązkowości, odpowiedzialności za własne czyny, samokrytycyzmu, sprawiedliwości i tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, poszanowania dobra kultury i przyrody;
 • zapewnienie spełniania przez obiekty szkoły, obiektów sportowych i placu zabaw wymogów bezpieczeństwa i higieny oraz ich należytego i estetycznego zagospodarowania przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego środowiska nauki;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podejmowanie skutecznych działań w zakresie opieki i niesienia pomocy;
 • wszechstronne przygotowanie kadry pedagogicznej do kształcenia uczniów oraz systematyczne podwyższanie jej kwalifikacji;

 MODEL ABSOLWENTA

 Absolwent naszej szkoły:

 • Jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;
 • Sprawnie komunikuje się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 • Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym;
 • Ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;
 • Przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;
 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;
 • Zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
 • Potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy, dokonywać ich krytycznej analizy i świadomych wyborów,
 • Dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne;
 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH DIAGNOZ

Przy ustalaniu szczegółowego zakresu i form oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych bazowano na zebranych danych z  przeprowadzonych diagnoz, analiz dokumentów szkolnych oraz aktów prawnych.  

 Na tej podstawie wyłoniono czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka występujące w naszej społeczności szkolnej.

            a) czynniki chroniące

 • nauczyciel jako autorytet, posiadający pozytywną więź z uczniem,
 • wysoka motywacja nauczyciela do współpracy z rodzicem na rzecz dziecka,
 • specjaliści oraz nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje oraz stale doskonalący swój warsztat pracy,
 • dostępność różnych form pomocy pedagogiczno – psychologicznej oraz dostosowań  wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
 • zdecydowana większość uczniów prezentuje właściwe wzorce zachowań społecznych,
 • pozytywna atmosfera w szkole,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych, dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • Środowiskowy Program Profilaktyczny „Przyjazna Dłoń” i inne programy profilaktyczne,
 • wysokie kompetencje wychowawcze i zaangażowanie większości nauczycieli,
 • spadek liczby uczniów podejmujących zachowania ryzykowne związane z uzależnieniami,
 • współpraca z osobami i instytucjami zewnętrznymi wspierającymi oddziaływania szkoły (m.in.: PPP, TPPS, Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi, asystenci rodzin).

         b) czynniki ryzyka: w sytuacjach tragicznych.

 • zachowania agresywne niektórych uczniów, zwłaszcza agresja słowna
 • zwiększenie liczby uczniów przejawiających trudności w nauce,
 • rozwód, separacja, samotne rodzicielstwo,
 • niekonsekwencja wychowawcza, brak wystarczających umiejętności wychowawczych u niektórych rodziców,
 • opóźnienia, odchylenia i zaburzenia rozwojowe u niektórych uczniów,
 • słaba motywacja do współpracy ze szkołą na rzecz dziecka u niektórych rodziców,
 • ograniczenie praw rodzicielskich, nadzór kuratorski, instytucjonalne formy opieki nad niektórymi uczniami,
 • trudności niektórych nauczycieli w zakresie budowania własnego autorytetu i efektywnej relacji z uczniami.
 • brak funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, gdzie obowiązywały normy
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego
 • brak umiejętności radzenia sobie z sterem, traumą po tragedii
 • sposób powiedzenia rozmów  oraz metody poprowadzenia  spotkania z uczniami, rodzicami  w obliczu tragedii

Mając na uwadze powyższe, ustalono obszary oddziaływań wychowawczych skierowane do uczniów oraz obszary oddziaływań profilaktycznych skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 14. wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią;
 15. nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami;
 16. w realizowanym procesie -wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 17. podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny;
 18. rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
 19. wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

A) SFERA FIZYCZNA

Działania wychowawcze
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Dbałość o kondycję fizyczną uczniów.  1. Realizacja zajęć wychowania fizycznego wynikających z podstawy programowej.
2. SKS – y, zawody sportowe, półkolonie, wycieczki rekreacyjne, koła zainteresowań o tematyce sportowej.
3. Spędzanie przerw na świeżym powietrzu w okresie późnowiosennym i wczesnojesiennym.
4. Włączanie uczniów w realizację programów zewnętrznych (program aktywizujący dla uczniów klas IV – VIII
Cały rok szkolny, na bieżącoNauczyciele w-f   Wychowawcy, nauczyciele      Wszyscy uczniowie
2. Promowanie zdrowego stylu życia.  1. Działalność szkolnego  zespołu ds. promocji zdrowia „Wiewiórka”, programy: „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka dla każdego ucznia”.
2. Zajęcia tematyczne prowadzone na lekcjach przedmiotowych, wychowawczych, organizowane przez psychologa i pedagoga szkolnego.
3. Kształtowanie nawyków higienicznych jako warunku dobrego samopoczucia i zdrowia.
4. Organizowanie imprez, spotkań pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.
5. Nauka i wdrażanie do przestrzegania zasad higieny pracy uczniów.  
Cały rok szkolny, na bieżącoOdpowiedzialni za dany program         Wszyscy nauczyciele    Wszyscy uczniowie
Działania profilaktyczne
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów.  1. Dostosowanie form i metod pracy na lekcjach do dysfunkcji ucznia.
2. Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Indywidualizacja bieżącej pracy z uczniem
4. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym opieki rehabilitanta, logopedy, psychologa, innych specjalistów.  
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele Nauczyciele specjaliści Wychowawcy klas        Uczniowie z grupy ryzyka
2. Wskazywanie właściwych sposobów spędzania czasu wolnego .1. Działalność świetlicy szkolnej.
2. Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, klubów, i innych zajęć pozalekcyjnych.
3. Organizowanie spacerów tematycznych, wyjazdów, wycieczek.
4. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych (zabawy andrzejkowe, karnawałowe itp.), a także międzyszkolnych  
Cały rok szkolny, na bieżącoWychowawcy świetlicy. Nauczyciele prowadzący dane zajęcia.   Wychowawcy klas  Wszyscy uczniowie
3. Kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych.1. Zajęcia tematyczne prowadzone podczas lekcji przedmiotowych, godzin z wychowawcą, na świetlicy szkolnej oraz przez specjalistów.
2. Konkursy wiedzy na temat  bezpieczeństwa.
3. Pilotażowy program „Odblaskowa Szkoła”
4. Dzień Bezpiecznego Internetu .
5.Bezpieczni w sieci – „Profesor  i N@tka”, Słoń Spacjusz     projekty związane z cyberbezpieczeństwem.
6. Nauka zasad ruchu drogowego podczas przygotowań do uzyskania karty rowerowej oraz zajęcia tematyczne i terenowe prowadzone przez wychowawców świetlicy.
7. Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni (nauczyciele prowadzący zajęcia w danej pracowni), oraz zasadami bezpiecznego zachowania podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych (nauczyciele prowadzący dane zajęcia, wychowawcy, wychowawcy świetlicy).
8. Dyżury podczas przerw, szkolny monitoring.
9. Zajęcia pt. „Powiedz NIE obcemu”.
10. Program „Bezpieczny nastolatek – przyjaciel Sznupka”.
11.  Uświadamianie zagrożeń i wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo podczas korzystania z mediów społecznościowych i komunikacji internetowej.
12. Zapewnienie uczniom – w szczególności uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – miejsc wyciszenia- strefa relaksu na terenie szkoły; stosowanie metod pomagających zapewnić komfort sensoryczny uczniom z autyzmem i zespołem Aspergera.  
Cały rok szkolny, na bieżącoWskazani nauczyciele       T. Nowak, wychowawcy świetlicy   Wychowawcy klasWszyscy uczniowie          
4. Przekazywanie informacji o konsekwencjach stosowania środków uzależniających, z uwzględnieniem zagrożenia jakie niosą tzw. dopalacze, papierosy inne używki,1. Pogadanki i inne zajęcia edukacyjne na godzinach wychowawczych.
2. Pogadanki, artykuły i ulotki dla rodziców.
3. Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.
4. Konkursy profilaktyczne.
5. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom na temat skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych (szkolenia rady pedagogicznej).
6. Uwrażliwienie pracowników obsługi i administracji na przejawy zachowań uczniów mogących wskazywać na stosowanie środków uzależniających oraz ustalenie zasad interwencji oraz zgłaszania takich zachowa ń pracownikom pedagogicznym.
7. Przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli, metodach współpracy z policją, sądem oraz o prawnych konsekwencjach związanych z łamaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
8. Program  profilaktyczny „Smak Życia, czyli debata o dopalaczach
9. Lekcje związane z cyberbezpieczeństwem
10. Program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  
Cały rok szkolny, na bieżąco                                          Wszyscy nauczyciele                  Pedagog szkolny                         B. Bożek M. Jeżakowska  Wszyscy uczniowie/rodzice/nauczyciel i pracownicy szkoły          

B) SFERA EMOCJONALNA

Działania wychowawcze
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1.Ukazywanie wartości działań zespołowych.1. Praca metodą projektu grupowego (i inne formy pracy grupowej).
2. Działalność kół zainteresowań.
3. Zajęcia integrujące zespół klasowy.
4. Praca samorządu szkolnego (w tym konkurs na „Klasę roku”).
5. Warsztaty Jak być dobrym kolegą” „ Komunikacja w grupie”
Cały rok szkolny, na bieżąco      Wszyscy nauczyciele           Pedagog szkolny Przedstawiciel Poradni PPPWszyscy uczniowie
2. Modelowanie i wdrażanie do okazywania szacunku dla drugiego człowieka i jego indywidualizmu.1. Dbałość o przestrzeganie zasad i norm etycznych, kulturowych, społecznych wśród całej społeczności szkolnej – reagowanie na wszelkie odstępstwa od ww.
2. Szczegółowe zapisy w systemie oceniania zachowania uczniów.
3. Akcje i działania o charakterze promującym tolerancję, zrozumienie różnic międzyludzkich, międzykulturowych.
4. Rozmowy, zajęcia i nawiązania podczas realizacji materiału dydaktycznego mające na celu rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.
5. Kształtowanie umiejętności rozumienia emocji innych ludzi, poprawnego ich identyfikowania i adekwatnego reagowania, podczas indywidualnych rozmów z uczniami lub zajęć grupowych.
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele         Pedagog szkolnyWszyscy uczniowie
3.Kształtowanie postaw prospołecznych.1. Wsparcie w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.
2. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi – m.in. podczas samooceny i oceny innych uczniów na koniec każdego semestru (przy wystawianiu oceny z zachowania).
3. Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.  
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie    
4.Kształtowanie wzorców zachowań zgodnych z przyjętymi normami kulturowymi i społecznymi.  1. Promowanie pozytywnych wzorców osobowych (w literaturze, sporcie itp.)
2. Wdrażanie do wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji, adekwatnych do sytuacji, kontekstu, odbiorcy.
3. Rozwijanie motywacji do podejmowania działań, inicjatyw.
4. Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.
5. Budowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia poprzez zachętę, tworzenie indywidualnej relacji z uczniem, wzmacnianie pozytywne, dostosowanie wymagań.
6. Program  profilaktyczny rekomendowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach „Program „Domowych Detektywów”
Cały rok szkolny, na bieżąco                        Wszyscy nauczyciele    Pedagog SzkolnyWszyscy uczniowie
Działania profilaktyczne
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Zapobieganie zaburzeniom rozwoju emocjonalnego-poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia poprzez m.in.: umożliwianie przeżycia sukcesu podczas konkursów, akademii, występów (na forum klasy, szkoły, poza szkołą), stosowanie wzmocnień pozytywnych, zajęcia tematyczne prowadzone w grupach klasowych.
2. Promocja osiągnięć i właściwych zachowań uczniów poprzez umieszczanie informacji w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły, na tablicy sukcesów.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów (zaspokajające m.in. potrzebę podniesienia samooceny, przynależności, satysfakcji życiowej).
4. Wdrażanie uczniów do konstruktywnego wyrażania własnych potrzeb oraz respektowania potrzeb innych.
5. Zajęcia specjalistyczne. 6. Program profilaktyczny „Jak tu nie zwariować o depresji i innych zaburzeniach okresu dorastania”
7. Program profilaktyczny „Budujemy pozytywna samoocenę”
8. „Akademia Przyszłości”
Cały rok szkolny, na bieżąco                            Wszyscy nauczyciele          
Pedagog szkolny
Nauczyciele, wolontariusze, tutorami   I. Bijak
Wszyscy uczniowie                           Uczniowie zakwalifikowanie zgodnie z profilem dziecka  
2. Wdrażanie uczniów do właściwych zachowań w relacjach interpersonalnych (asertywność, empatia, rozwiązywanie konfliktów).1. Bezpośrednie rozmowy z uczniem.
2. Zajęcia tematyczne prowadzone w grupach klasowych.
3. Poruszanie tematu empatii, asertywności,
4. Rozwiązywania konfliktów np. podczas lekcji języka polskiego, historii, przy omawianiu postaw bohaterów literackich lub historycznych, bohaterów przedstawień teatralnych lub filmów.
5. Działalność kół i klubów (np. zajęcia integracyjne).
6. Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
7. Zajęcia „Lepsze relacje między nami. Zmiana jest możliwa”
8. Mediacje w sytuacjach konfliktowych.
9. Poruszanie tematyki tolerancji i zrozumienia dla ludzi z odmiennych kręgów kulturowych.
10. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, poczucie bezpieczeństwa.
11. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Cały rok szkolny, na bieżąco                  Wszyscy nauczyciele                         Wychowawcy klas I-III,     Pedagog szkolnyWszyscy uczniowie
3. Wspieranie rodziców w prawidłowym kształtowaniu sfery emocjonalnej dzieci.1. Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących norm rozwojowych oraz nieprawidłowości mogących wystąpić u ich dzieci (zebrania i konsultacje dla rodziców, porady i konsultacje indywidualne na prośbę rodziców).
2. Ulotki informacyjne na temat właściwych sposobów postępowania, niepokojących sygnałów w zachowaniu dziecka itp.
3. Przekazywanie informacji za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
4. Warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów  z instytucji wspierających pracę szkoły. Wzmacnianie roli rodziny  
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie
4. Podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie przemocy oraz jej skutków wśród uczniów.1. Dyżury nauczycieli na przerwach (szczególna opieka nad dziećmi z orzeczeniami rozpoczynającymi naukę w 1 klasie).
2. Monitorowanie sytuacji wśród uczniów w celu identyfikacji osób zagrożonych izolacją społeczną lub wejściem w  rolę „kozła ofiarnego”; interwencje korygujące relacje w grupie.
3. Zajęcia grupowe dotyczące profilaktyki przemocy i rozwiązywania konfliktów; w tym zajęcia w grupach klasowych dotyczące agresji werbalnej.
4. Działania wychowawcze nauczycieli (rozmowy, pogadanki na lekcjach wychowawczych, interwencje).
5. Działalność „Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa”
6. Indywidualna praca z uczniem (ofiarą lub sprawcą).
7. Współpraca z rodzicami.
8. Współpraca z policją (wydział ds. nieletnich).
9. Współpraca z kuratorami i sądem rodzinnym.
10. Współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, asystentami rodzin.
11. Zebrania zespołów zadaniowych i wychowawczych. 12. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu radzenia sobie z uczniem agresywnym.
13. Działania dotyczące problemu cyberprzemocy (zajęcia z grupami klasowymi, Dzień Bezpiecznego Internetu, ulotki dla rodziców, konkurs wiedzy). 
14. Prowadzenie zajęć  o charakterze terapeutycznym. 15. Zapewnienie uczniom z problemami emocjonalnymi  i rozwojowymi miejsc wyciszenia na terenie szkoły.  
Cały rok szkolny, na bieżąco                                                            Wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog, specjaliściWszyscy uczniowie                       uczniowie z grup podwyższonego ryzyka
5. Działalność informacyjna dotycząca problemu przemocy.1. Pogadanki i ulotki dla rodziców.
2. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
3. Spotkania ze specjalistami podczas zebrań klasowych.
4. Prezentacje multimedialne dla rodziców.
5. Informacje na stronie internetowej szkoły.
Cały rok szkolny, na bieżącoWychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny.Wszyscy rodzice
6. Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym wśród uczniów.   7.Zapobieganie deficytom  w zakresie umiejętności społecznych                       (samookaleczenia, niebezpieczne przedmioty, grupy społeczne)  1. Obserwacja uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na występowanie symptomów depresji.
2. Diagnoza socjometryczna klasy w celu wyodrębnienia uczniów odrzuconych, izolowanych.
3. Prowadzenie rozmów z uczniami z grupy ryzyka.
4. Zajęcia z klasą, w której znajduje się uczeń z grupy ryzyka.
5. Współpraca z rodzicami uczniów z grupy ryzyka, umożliwienie kontaktu z osobą udzielającą pomocy specjalistycznej.
6. Szkolenia dla nauczycieli dotyczące problemu autoagresji uczniów.
7. Szkolna procedura reagowania w sytuacji zagrożenia municypalnego u uczniów.
8.Pogadanki, prelekcje z pedagogiem szkolnym,  pracownikami PPP oraz lekarzami, przedstawicielami KMP – edukacja filmowa. Realizacja spotkań z terapeutą ośrodka wychowawczego.
Cały rok szkolny, na bieżącoWychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny.Uczniowie z grupy  wysokiego ryzyka – profilaktyka wskazująca.
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.1. Poradnictwo dla rodziców i uczniów, psychoedukacja.
2. Praca bieżąca z uczniem, indywidualne rozmowy (zajęcia) z dzieckiem.
3. Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów.
4. Wprowadzanie do Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych działań z zakresu profilaktyki (w razie potrzeby).
5. Udostępnianie informacji bezpośrednio, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły (odnośnie możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach).
6. Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
7. Bieżąca pracy z uczniem na lekcjach 
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele, specjaliści, pedagog i psycholog szkolny.Uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka – profilaktyka selektywna.
9. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.1. Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń, możliwości i zasobów ucznia.
2. Zajęcia dodatkowe.
3. Pomoc koleżeńska w nauce.
4. Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych.
5.Indywidualizacja procesu nauczania    
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele, specjaliści, pedagog i psycholog szkolny.Uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka – profilaktyka selektywna.

C) SFERA INTELEKTUALNA

Działania wychowawcze
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem polskim, wzbogacanie zasobu słownictwa, zwiększenie poziomu czytelnictwa.  1. Rozwijanie kultury słowa (bezpośredni kontakt uczniów z nauczycielami, realizacja treści programowych, działania nauczycieli w sytuacji niestosownego wyrażania się ucznia),
2. Prowadzenie lekcji bibliotecznych, prenumerowanie czasopism,
3. Wyróżnienie postaci Józefa Lompy jako patrona szkoły i jednocześnie poety, tłumacza, publicysty poprzez konkursy, organizację Święta Szkoły,
4. Kształtowanie poprawności językowej, reagowanie na niepoprawne stosowanie form językowych u uczniów,
5. Organizowanie konkursów językowych, ortograficznych, recytatorskich oraz przedstawień i akademii,
6. Organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów z zaburzeniami mowy;  
Cały rok szkolnyWszyscy nauczyciele                   poloniści, wychowawcy logopeda bibliotekarz, wychowawcy, D. AdamWszyscy uczniowie
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej1. Spotkania z tzw. kulturą wysoką: wyjścia do różnego rodzaju instytucji kultury.
2. Organizowanie, koordynowanie (konkursy pozaszkolne) konkursów recytatorskich, plastycznych i muzycznych.
3. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca twórczość własną uczniów.
4. Twórcze metody pracy na lekcjach.
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie
3. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osiągnięć intelektualnych i naukowych człowieka.1. Promowanie pozytywnych wzorców poprzez omawianie sylwetek ludzi nauki i kultury na zajęciach dydaktycznych.
2. Ukazywanie wpływu osiągnięć intelektualnych człowieka na poprawę jakości życia codziennego.
3. Konkursy wiedzy i umiejętności.
4. Udział w wydarzeniach promujących naukę (np. „Dzień liczby Pi” w ramach Tygodnia Matematyki „ Badacz Przyrody” udział w Uniwersyteckim Miasteczku Naukowym  „Tydzień języków obcych”
5. Aktywna współpraca z instytucjami kultury i nauki.
6. Stosowanie pozytywnych wzmocnień, docenianie wysiłków w przekraczaniu swoich ograniczeń i możliwości (m.in. nagrody specjalne „Absolwent roku”, „Ambasador szkoły”).
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie
4. Motywowanie uczniów do samorozwoju.        1. Promocja osiągnięć uczniów poprzez umieszczanie informacji w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły, na tablicy sukcesów.
2. Wsparcie w identyfikowaniu i rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie
5. Rozwijanie myślenia analitycznego, krytycznego, twórczego oraz innych funkcji poznawczych uczniów.1. Stosowanie aktywizujących metod pracy.
2. Zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze kreatywnym.
3. Organizowanie debat, dyskusji, okazji do wymiany poglądów, myśli, argumentów.
4. Wdrażanie uczniów do rozwiązywania problemów (także międzyludzkich) metodą nieschematyczną, innowacyjną.
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie
6. Doradztwo zawodowe.1. Działania mające na celu rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań uczniów oraz adekwatne do nich planowanie dalszej edukacji.
3. Realizacja podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych
4. Tablica informacyjna w szkole na temat doradztwa zawodowego, poradniki, informatory dostępne w bibliotece.
5. Konsultacje dla rodziców i uczniów na terenie szkoły odnoście wyboru dalszej drogi kształcenia.
6. Wyjścia do szkól ponadpodstawowych  na dni otwarte. Katowice Miastem Fachowców
7. Lekcje z programu” Burza Mózgów” o zawodach przyszłości i sztucznej inteligencji.  
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele                   Pedagog szkolnyWszyscy uczniowie
Działania profilaktyczne
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Zapobieganie powstawaniu negatywnych postaw wobec szkoły i nauki.1. Odpowiednia diagnoza możliwości uczniów i adekwatne planowanie działań dydaktycznych w oparciu o dostosowanie form i metod pracy z uczniem.
2. Współpraca z rodzicami w sytuacji niepokojących symptomów u uczniów.
3. Zajęcia w ramach „Dni otwartych” dla przyszłych uczniów.
4. Zajęcia adaptacyjne dla pierwszoklasistów.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów przejawiających trudności dydaktyczne lub społeczne.
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele     Pedagog szkolnyUczniowie z grupy ryzyka             Wszyscy uczniowie
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk nie zapewniających odpowiedniej stymulacji rozwoju.1. Współpraca z instytucjami (MOPS, PPP, kuratorzy).
2. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
3. Zajęcia o charakterze edukacyjnym.
4. Realizacja programu „Akademia Przyszłości” 
Cały rok szkolny, na bieżącoPoszczególni nauczyciele i specjaliściUczniowie z grupy ryzyka
3. Działalność informacyjna dla rodziców.1. Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących miejsc, w których można uzyskać diagnozę lub pomoc w zakresie rozwoju dziecka.
2. Pogadanki, ulotki dotyczące wpływu technologii informacyjnej na funkcje poznawcze i zmysły dziecka.
3. Uświadamianie rodzicom czynników ryzyka niepowodzeń edukacyjnych i sposobów zapobiegania im (rozmowy, konsultacje).
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczycieleWszyscy rodzice
4. Doradztwo zawodowe.1. Działania mające na celu rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań uczniów oraz adekwatne do nich planowanie dalszej edukacji.
2. Informowanie uczniów i rodziców o możliwościach, miejscach związanych z wyborem szkoły w następnym etapie edukacji.
Wg harmonogramuDoradca metodycznyUczniowie klas VII – VIII

D) SFERA DUCHOWA

Działania wychowawcze
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1.Wspieranie rozwoju moralnego ucznia poprzez wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.  1. Zachęcanie do głębszego poznania siebie, pracy nad własnym rozwojem intelektualnym, moralnym, duchowym.
2. Odkrywanie osobistych możliwości i braków, 3. Kształtowanie i umacnianie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie,
4. Przybliżanie postaw i zachowań współczesnych autorytetów moralnych oraz powoływanie się na historyczne, literackie i filmowe postacie mogące być przykładem do naśladowania (wskazywanie lokalnych autorytetów),
5. Przybliżanie pojęć dobra i zła, ukazywanie tych wartości w życiu, obserwacja i ocena zachowań ludzkich 6. Wpajanie zasady, że człowiek jest więcej wart z racji tego jaki jest, niż ze względu na to co posiada,
7. Opieranie się w pracy z uczniem na jego mocnych stronach, stosowanie pochwał, wzmacnianie pozytywne,
8. Prowadzenie zajęć doskonalących zasady dobrego zachowania, uczenie sztuki savoir vivre’u, własny przykład nauczyciela,
9. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych oraz klasowych dotyczących różnorodnych świąt, tradycji i obyczajów, poczucia przynależności narodowej. Budowanie poczucia patriotyzmu
10. Włączanie ucznia do akcji charytatywnych, wolontariat.
Cały rok szkolny, na bieżąco Wszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie
2. Rozwijanie świadomości konsumenckiej. 1.Kształtowanie krytycznego podejścia poprzez analizę reklam produktów przeznaczonych dla dzieci.
2.Analiza dylematu moralnego „Być czy mieć?”
3.  Projekt „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”
4. Projekt ZUS 5. Projekt edukacyjny:   Bankowcy dla edukacji „ Bakcyl”, „Od grosza do złotówki”  
Cały rok szkolny, na bieżącoWskazani nauczycieleWszyscy uczniowie
Działania Profilaktyczne
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Kształtowanie odpowiedniej hierarchii wartości, postaw patriotycznych  1. Troska o język i kulturę wypowiadania się: konkursy recytatorskie, czytelnicze, udział w akcjach i projektach czytelniczych,
2. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze i zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych: wyjazdy do teatru, kina, muzeum, zajęcia, wycieczki edukacyjne.
3.Kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, mikołajki, święta narodowe
4. Wzbudzanie empatii wobec potrzebujących: udział w akcjach charytatywnych, pomoc osobom potrzebującym
5. Uświadamianie odmienności osób niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, tradycji kulturowej.
6.Udziałw projekcie „Szkoła „Patriotów”
7. Tydzień Języka Ojczystego
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele                         Nauczyciele j. polskiegoWszyscy uczniowie
2. Wspieranie rodziców w kształtowaniu właściwych relacji z dziećmi.1. Kontakt z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi funkcjonowanie rodziny.
2. Porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców.
3. Działania informacyjne szkoły.
4. Stwarzanie możliwości spotkania całej rodziny (imprezy, pikniki rodzinne).
Cały rok szkolny, na bieżącoWychowawcy, pedagog, psychologRodzice z grupy ryzyka

E) SFERA SPOŁECZNA

Działania wychowawcze
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Kształtowanie właściwych postaw wobec innych uczniów oraz dorosłych, a także uczenie zasad kultury współżycia w szkole i poza nią.1. Stosowanie punktowego systemu oceniania zachowania,
2. Zajęcia tematyczne.
3. Bieżące działania wychowawców klas,
4. Stosowanie procedur wewnątrzszkolnych, w tym działań zapobiegających zagrożeniu demoralizacją,
5. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych,
6. Akcje charytatywne (akcja „Jestem Potrzebny”, „Dzieci Dzieciom Pomoc Niosą”, „Wyprawka dla Żaka”),
7. Zajęcia integrujące w klasie (wychowawcy, nauczyciele wspomagający).
  Cały rok szkolny, na bieżąco  Wszyscy nauczyciele,                    Wszyscy uczniowie
2. Rozwijanie kompetencji społecznych.1. Pogadanki i zajęcia tematyczne ze specjalistami,
2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach wieloosobowych np. drużyny sportowe, koła pozalekcyjne, praca zespołowa i grupowa na lekcjach,
3. Działania podejmowane przez wychowawców i innych nauczycieli w codziennym życiu klasy i szkoły ze szczególnym uwzględnieniem właściwych form zachowania, praca w grupach podczas lekcji, projekty edukacyjne, udział w przedstawieniach,
4. Organizowanie imprez, wycieczek, wyjść oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,  
  Cały rok szkolny, na bieżąco    Wszyscy nauczycieleWszyscy uczniowie
3. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w roli obywatela społeczności szkolnej i miejskiej oraz klasowej1. Zapoznawanie z zasadami demokracji poprzez organizację wyborów do samorządu szkolnego,
2. Działalność samorządu szkolnego,
3. Prawa i obowiązki ucznia jako wprowadzenie do życia w praworządnym państwie.
4. „Lekcję z Temidą”  
Cały rok szkolny, na bieżąco  Wyderka       G. DrabikWszyscy uczniowie
Działania profilaktyczne
ZadaniaSposób realizacjiTerminOsoby odpowiedzialneZakres oddziaływań
1. Wspieranie rozwoju społecznego uczniów wraz z uczniami cudzoziemskimi poprzez odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty (reintegracja)  1. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Środowiskowy Program Profilaktyczny „Klub Przyjazna Dłoń”,
3. Prowadzenie zajęć integrujących przez wychowawców i specjalistów,
4. Interwencje w sytuacjach konfliktowych, kształtowanie u uczniów umiejętności reagowania w odpowiedni sposób.
5. Monitorowanie relacji społecznych w klasie, profilaktyka w zakresie odrzucenia społecznego.
6. Lekcje wychowawcze _ gry i zabawy integracyjne, rozmowy, warsztaty
7.Zajęcia dodatkowe 8. Zajęcia i integracyjne
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele.    Wszyscy uczniowie
2. Stosowanie form i metod pracy wymagających współpracy grupowej uczniów; wprowadzenie wolontariat1. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w grupach klasowych
2. Zawody sportowe, konkursy grupowe. 3. Zajęcia integracyjne (klasowe i szkolne).
4. Tydzień Integracji,  Międzyszkolny Festyn Integracyjny.
5. Zajęcia pozalekcyjne, przygotowywanie uroczystości klasowych i szkolnych.
6. Pomoc koleżeńska, zajęcia, podczas których uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
7.  Konkurs „Klasa roku”.
8. Program „Mali wolontariusze z wielkim sercem”. 9.. Szkolna gazetka.
10. Aktywna działalność samorządu uczniowskiego.
11. Akcja „Razem na święta”
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele.    Wszyscy uczniowie
Wdrażanie uczniów do właściwych zachowań w relacjach interpersonalnych (asertywność, empatia, rozwiązywanie konfliktów).  1. Bezpośrednie rozmowy z uczniem.
2. Zajęcia tematyczne prowadzone w grupach klasowych.
3. Poruszanie tematu empatii, asertywności, rozwiązywania konfliktów np. podczas lekcji języka polskiego, historii, przy omawianiu postaw bohaterów literackich lub historycznych, bohaterów przedstawień teatralnych lub filmów.
4. Pomoc koleżeńska.
5. Działalność kół i klubów (np. zajęcia integracyjne).
6. Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
7.  Mediacje w sytuacjach konfliktowych.
8.  Poruszanie tematyki tolerancji i zrozumienia dla ludzi z odmiennych kręgów kulturowych.  
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele i specjaliściWszyscy uczniowie
Działania mające na celu poprawę kultury osobistej, w tym kultury słowa.1. Prowadzenie lekcji z zakresu ,,Odpowiedzialności karnej nieletnich”
2. Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika  ucznia
3. Egzekwowanie odpowiedniego stroju uczniów, na co dzień i na uroczystościach szkolnych
4. Uświadamianie rodziców o niestosownym zachowaniu dzieci w szkole
5. Dbałość o dyscyplinę na lekcjach, przerwach, wycieczkach szkolnych
Cały rok szkolny, na bieżącoWszyscy nauczyciele i specjaliściUczniowie klas VI-VIII uczniowie z grupy ryzyka

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU

 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej,
 • wnioski z monitorowania działań wychowawczo-profilaktycznych,
 • wnioski z analizy opinii uczniów i rodziców,
 • wnioski z analizy wywiadów ze służbami, ośrodkami, organizacjami oraz innymi podmiotami środowiska lokalnego na temat potrzeb profilaktycznych, zagrożeń i kierunków działań,
 • wnioski z diagnozy funkcjonalnej przeprowadzonej wśród uczniów w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wnioski z analizy efektów działalności wychowawczej i profilaktycznej.
Skip to content