Program Bezpieczeństwa

Program Bezpieczeństwa opracowana strategia działania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach

Podstawa prawna –  bezpieczeństwo w szkole:

Opieka nad uczniami w czasie zajęć i dyżurów
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)  z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 583)  
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)  
 • Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 757)  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)  
Opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)  
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137)  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516)  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U. z 1997 r. nr 12, poz. 67)  
Agresja i przemoc w szkole
 • Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1094)  
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 583)  
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)  
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324)  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)  
Wypadki w szkole
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)  
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1242)  
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 744)  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)  
Bhp w szkole
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1340)  
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst. jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380)  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860)  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993 r. nr 96, poz. 437)  

Podstawowe założenia programu:

 • Praca wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców środowiska w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole;
 • Działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego
  i profilaktycznego;
 • Analiza i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów;

Adresaci programu:

 • Wszyscy uczniowie szkoły,
 • nauczyciele,
 • dyrektor szkoły i jego zastępcy,
 • rodzice,
 • pracownicy szkoły.

Cele programu:

 Cele główne:

 1. Podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły.
 2. Eliminowanie wszelkich form agresji psychicznej i fizycznej.
 3. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia.
 4. Tworzenie warunków do różnorodnych form aktywności uczniów na terenie szkoły.

Cele szczegółowe:

 1. Podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom zgodnie ze Statutem Szkoły.
 2. Poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa.
 3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu – systematyczne informowanie rodziców i uczniów o zasadach bezpieczeństwa.
 4. Niwelowanie miejsc niebezpiecznych w szkole.
 5. Kreowanie wspierającego i bezpiecznego środowiska szkolnego.
 6. Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów („Nie dla dopalaczy”, „Nie dla cyberprzemocy”)
 7. Kształtowanie współpracy między instytucjami i podmiotami szkoły

Ewaluacja:

 • bieżące rozmowy z uczniami, rodzicami;
 • ankiety dla uczniów, rodziców;
 • analiza protokołów z nieporządnych zajść w szkole;
 • analiza ewidencji sytuacji kryzysowych, wypadków szkole.

Harmonogram działań:

ZADANIASPOSOBY REALIZACJI
Bezpieczeństwo uczniów
w szkole.
1. Działania Szkolnego Klubu
    Bezpieczeństwa w celu edukacji,
    profilaktyki i promowania
    bezpieczeństwa na terenie szkoły:   akcja informacyjna do zachowania bezpieczeństwa w naszej placówce (pogadanki, prelekcje  podczas zajęć wychowawczych);   obrazki lub kolorowanki wykonane przez członków SKB i umieszczone
w kluczowych punktach naszej szkoły;   współpraca z Samorządem Uczniowskim;   udział w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych oraz konkursach związanych
z bezpieczeństwem organizowanych poza terenem szkoły;   opieka nad szkolną gazetką ścienną;     akcje ulotkowe dotyczące bezpieczeństwa dla uczniów naszej szkoły;   współpraca z „Kolorową Trójką” – gazetką szkolną, w tym umieszczanie ważnych przesłanek
o bezpieczeństwie;   2. Akcje organizowane w szkole:   Zorganizowanie Dnia Bezpieczeństwa w szkole;   Zorganizowanie dla uczniów klas
I – VI prelekcji, pogadanek
o tematyce bezpieczeństwa
w szkole, w tym:

– „Bezpieczeństwo w mojej szkole –   
  zagrożenia np. podczas zajęć wfu”

– „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”;       
– „Bądź bezpieczny w sieci”;  
Profilaktyka bezpieczeństwa:
– Tydzień „Nie dla cyberprzemocy”
– Tydzień „Nie dla dopalaczy”;
Bezpieczeństwo uczniów
poza szkołą.
Działania Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa w celu edukacji, profilaktyki i promowania bezpieczeństwa poza szkołą:   Szkolny konkurs zadaniowy dla klas I-III pod hasłem: „Bezpieczna  droga do szkoły”;   Konkurs plastyczny – projektujemy znaczki odblaskowe. Wystawa prac, rozdawanie ulotek dotyczących noszenia odblasków;   Zajęcia w wybranych klasach – kodeks „Bezpieczny pieszy”. Prace plastyczne, wystawa prac na terenie szkoły;   Udział w zajęciach w Centrum Bezpieczeństwa Drogowego
w Dąbrowie Górnicze;   Udział w konkursie miejskim organizowanym przez:   – ZSI nr 1 w Katowicach:
  Bezpieczna droga do szkoły,   – MDK Zawodzie : Bezpieczny
  Małolat;     Spotkanie ze Sznupkiem połączone
z prelekcją, pt. „Bezpieczne ferie”;   Wycieczka po okolicy – poszukiwanie miejsc „ Gdzie mogę się bezpiecznie bawić”.  Wystawa prac pod hasłem: „Moje podwórko”;   Bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa. Akcja promująca  prawidłowe   stosowanie fotelików
i pasów bezpieczeństwa    w pojeździe przez uczniów;   Wystawa książek poruszających tematykę bezpieczeństwa dzieci
na drodze, w domu, w sieci. (współpraca z biblioteką szkolną);   Czuję się bezpiecznie na wakacjach- przygotowanie z uczestnikami SKB poradnika : Potrafimy bezpiecznie spędzać czas nad wodą, w  lesie,
w górach;   Możliwość uzyskania Karty Rowerowej w szkole – egzamin;   Popularyzacja wiedzy dotyczącej ruchu drogowego na zajęciach lekcyjnych  
Dodatkowe działania wszystkich pracowników szkoły mających na celu promowanie i czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów.1. Działania pracownika BHP w szkole:   przeprowadzenie szkoleń wstępnych wszystkich nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy;uczestnictwo w opracowywaniu zarządzeń, instrukcji w zakresie bhp;doradztwo w zakresie metod
i organizacji stanowisk pracy;sporządzenie i przedstawianie pracodawcy analiz bezpieczeństwa
i higieny pracy nadzorowanych obiektów;bieżące informowanie pracodawcy
o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;nadzór nad prawidłowością
i terminowością szkoleń w dziedzinie bhp;opracowanie programu szkoleń
w zakresie bhp;współdziałanie i pomoc pracodawcy przy wypełnianiu obowiązków dotyczących przepisów bhp;doradztwo pracodawcy jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy we wszystkich przedsięwzięciach, mających związek z bezpieczeństwem pracy;nadzór na prawidłowością organizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz imprez szkolnych w zakresie BHP. 2. Funkcja Społecznego Inspektora
    Pracy:   reprezentowanie interesów wszystkich pracowników szkoły;troska o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia niezbędnych warunków sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy;kontrola stanu budynku, procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;kontrola maszyn i urządzeń oraz przestrzegania przepisów prawa pracy (szczególnie: przepisów
i regulaminów pracy w zakresie bhp);udział w ustalaniu okoliczności
i przyczyny wypadków przy pracy;kontrola  stosowania właściwych środków zapobiegawczych
i uczestniczenie w przeprowadzeniu przeglądów pracy w szkole;opiniowanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej.         3. Działalność pracowników szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych):   przestrzeganie i wdrażanie do przestrzegania przez uczniów regulaminów, procedur i zarządzeń dyrektora dotyczących zasad BHP
w szkolezapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniów
i pracowników na terenie szkoły jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły;zapewnienie warunków do realizacji programów nauczania i wychowania;dbanie o należyty stan urządzeń technicznych;opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi łącznie ze sprzętem p. poż. – organizowanie przeglądów wynikających z prawa budowlanego;   nauczanie i wychowywanie powierzonych jego opiece uczniów;opieka nad uczniami
w organizowanych przez szkołę imprezach, obozach i wycieczkach itp.;przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, wdrażanie tych metod uczniom i nadzór nad ich przestrzeganiem;przestrzeganie harmonogramu dyżurów podczas przerw;odprowadzanie uczniów po lekcjach do świetlicy i szatni;     prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją przydziałów bhp, odzieży ochronnej, roboczej, napojów;prowadzenie ksiąg inwentarzowych, znakowanie sprzętu;organizowanie i nadzorowanie remontów w szkole;codzienne sprawdzanie zeszytu usterek i ich usuwanie w celu zachowania bezpieczeństwa;dozorowanie obiektu szkolnego
i terenu wokół;dbanie o zdrowie uczniów;stała dbałość o estetykę i czystość otoczenia szkoły / koszenie trawy, podlewanie trawnika, odśnieżanie
i posypywanie ich solą lub piaskiem itd.           planowanie posiłków z intendentem;nadzór  nad przygotowywaniem posiłków;wydawanie posiłków;utrzymywanie czystości w bloku żywieniowym   wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości
w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy;czuwanie na bieżącą czystością kafelków, kloszy oświetleniowych, okien, ławek itd.;oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości;obsługa powierzonego sprzętu
i przestrzeganie przepisów bhp;konserwowanie powierzonych powierzchni,  urządzeń
i powierzonego sprzętu;pełnienie dyżurów podczas przerw przy wejściu do szkoły w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym opuszczeniem terenu szkoły przez uczniów   czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów przed lekcjami, w trakcie
i po zajęciach przebywających
w szatni szkolnej;wykonywanie pracy zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa pożarowego;utrzymywanie czystości przez systematyczne usuwanie pyłów, śmieci i odpadów   prowadzenie ewidencji osób wchodzących na teren szkoły;współdziałanie z innymi pracownikami szkoły w zakresie polepszenia bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci i innych osób przebywających na terenie szkoły;nadzór nad zabezpieczeniem
wyjścia ze szkoły zamkiem
z elektromagnesem   pomoc w bezpiecznej drodze do toalety, pielęgniarki szkolnej oraz sal uczniom z dysfunkcjami,czuwaniem nad bezpiecznymi przerwami dla uczniów
z dysfunkcjami (wg potrzeby zgłaszanych przez wychowawców)   pomoc w bezpiecznej drodze do toalety, pielęgniarki szkolnej oraz sal uczniom oraz dyżury w czasie przerw obiadowych w jadalni (pomoc uczniom w bezpiecznym niesieniu obiadu do stolika)czuwanie nad zabezpieczeniem szkoły przed włamaniem;przestrzeganie przepisów bhp i p. poż;wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez  dyrektora szkoły
w zakresie bezpieczeństwa
Współpraca z rodzicami, instytucjami mająca na celu wsparcie w działaniach poprawiających bezpieczeństwo uczniów.  umieszczanie ważnych informacji dla rodziców na stronie internetowej szkoły w zakładce SKB; akcje ulotkowe dla rodziców; umieszczanie informacji na gazetce ściennej oraz w gazetce szkolnej; współpraca z instytucjami:
– policji;
– strażą pożarną;
– strażą miejską;
– ratownikami pogotowia;
– pracownikami WOPRu;
– pracownikami sanepidu

Program opracowany przez:

p. Annę Piontek

p. Urszulę Wysocką

Podstawa prawna wykorzystana ze strony:

http://www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/bezpieczestwo-w-szkole

Skip to content