Regulamin świetlicy

 1. Świetlica jest agendą szkoły o charakterze opiekuńczo-wychowawczym przeznaczoną dla wszystkich uczniów szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-17.00.
 3. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 4. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej wychowawcy świetlicy(rekrutacja- załącznik).
 5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  – z klas I-III obojga rodziców pracujących
  – rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
  – matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
  – dojeżdżające
  – z rodzin objętych nadzorem kuratora
  – z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
  Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń (załącznik do regulaminu).
 6. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.
 7. Dzieci przebywające w pomieszczeniach świetlicy zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy, nauki i zajęć tematycznych.
 8. W czasie zajęć należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do osób dorosłych i rówieśników.
 9. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 10. Za nieodpowiednie zachowanie dziecko może być ukarane według zasad określonych wewnątrzszkolnym ocenianiu.
 11. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu dnia:                                
  • 6.30-9.00 zbiórka dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozmowy z dziećmi, zajęcia plastyczne dla chętnych
  • 9.00-11.00 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne, pogadanki, konkursy, quizy
  • 11.00-12.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, gry logiczne, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość
  • 12.30-13.45 obiad, zajęcia wyciszające -popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na DVD, indywidualne czytanie książek, rysowanie itp.
  • 13.45-14.30 Nauka własna pod opieką nauczyciela-odrabianie zadań domowych. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne, zajęcia pozalekcyjne
  • 14.30-15.30 Zajęcia tematyczne zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem. Zajęcia plastyczne, techniczne, ruchowe, rozwijające zdolności manualne
  • 15.30-17.00 Zajęcia indywidualne, zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci, gry i układanki stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domów. Porządkowanie świetlicy.
 12. W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami i zabawą. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.
 13. Podstawa prawna
  1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z
  2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
  3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
  dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
  4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
  5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
  dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400 ze zm.)
Skip to content