Wymagania

I stopień

Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowanej literatury opracowuje i przekazuje uczniom szkoły szkolna komisja konkursowa – § 6.2 regulaminu konkursu.

 1. Zakres umiejętności

1. Posługiwanie się środkami językowymi (leksykalnymi, gramatycznymi oraz ortograficznymi)

Zakres środków leksykalnych

ZAKRES TEMATYCZNYPIERWSZY STOPIEŃ
CZŁOWIEK
np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, okresy życia, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, rzeczy osobiste, umiejętności 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, opis domu, prace domowe 
EDUKACJA
np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, życie szkoły, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, zajęcia pozalekcyjne 
PRACA
np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsca pracy, wybór zawodu 
ŻYCIE PRYWATNE
np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, określanie czasu, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy 
ŻYWIENIE
np. artykuły spożywcze, lokale gastronomiczne, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe 
ZAKUPY I USŁUGI
np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług, promocje, wymiana i zwrot towaru 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA
np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, kierunki świata, zwiedzanie, baza noclegowa, 
KULTURA
np. święta, obrzędy, tradycje i zwyczaje, dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze, twórcy i ich dzieła, media 
SPORT
np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, uprawianie sportu, obiekty sportowe 
ZDROWIE
np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higiena codzienna 
NAUKA I TECHNIKA
np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnej, odkrycia naukowe, wynalazki 
ŚWIAT PRZYRODY
np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, pory roku, zagrożenia, ochrona środowiska naturalnego 
ŻYCIE SPOŁECZNE
np. wydarzenia i zjawiska społeczne

Zakres środków gramatycznych

 PIERWSZY STOPIEŃ  
PRZEDIMEK
Użycie przedimka nieokreślonego 
Użycie przedimka określonego 
Użycie przedimka zerowego 
RZECZOWNIK
Tworzenie liczby mnogiej regularnej 
Tworzenie liczby mnogiej nieregularnej 
Rzeczowniki policzalne 
Rzeczowniki niepoliczalne 
Forma dzierżawcza 
Rzeczowniki złożone
ZAIMEK
Zaimki osobowe w formie podmiotu 
Zaimki osobowe w formie dopełnienia 
Zaimki one/ones 
Zaimki dzierżawcze 
Zaimki wskazujące 
Zaimki pytające 
Zaimki nieokreślone 
PRZYMIOTNIK
Przymiotniki dzierżawcze 
Regularne stopniowanie przymiotnika 
Nieregularne stopniowanie przymiotnika 
Użycie so, such, how, too, not enough i what z przymiotnikami 
Szyk przymiotników w zdaniu 
Przymiotniki złożone 
LICZEBNIK
Liczebniki główne 
Liczebniki porządkowe 
PRZYSŁÓWEK
Regularne stopniowanie przysłówków 
Nieregularne stopniowanie przysłówków 
Przysłówki czasu i miejsca 
Przysłówki sposobu, stopnia i częstotliwości 
Tworzenie przysłówka od przymiotnika 
Miejsce przysłówka w zdaniu 
PRZYIMEK
Przyimki miejsca, kierunku, odległości 
Przyimki czasu 
Przyimki sposobu 
Wyrażenia przyimkowe 
SPÓJNIK
Spójniki: and, or, because, if, unless, while, before, so, but, when, although, though, however, despite, as 
CZASOWNIK
Bezokoliczniki i formy osobowe 
Czasowniki posiłkowe 
Czasowniki modalne 
Tryb rozkazujący 
Czasowniki regularne 
Czasowniki nieregularne 
Imiesłów czynny 
Imiesłów bierny 
Question Tags (pytania ogonkowe) 
Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, stany i czynności 
Konstrukcja „be going to” 
Konstrukcja „have to” 
Konstrukcja „would like to” 
Strona czynna 
Strona bierna Passive Voice 
Czasowniki złożone (phrasal verbs) 
SKŁADNIA
Zdanie pojedyncze: oznajmujące, pytające, przeczące 
Zdanie pojedyncze: oznajmujące, pytające, przeczące z użyciem czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous 
Zdania z podmiotem there 
Zdania z dwoma dopełnieniami 
Zdania współrzędnie złożone 
Pytania pośrednie 
Zdania podrzędnie złożone:
– zdania warunkowe w 0 i 1 okresie warunkowym 
– zdania warunkowe w 2 okresie warunkowym

2. Rozumienie standardowych wypowiedzi pisemnych, np. napisów informacyjnych, listów, broszur, ulotek reklamowych, jadłospisów, ogłoszeń, rozkładów jazdy, instrukcji obsługi, tekstów narracyjnych, prostych artykułów prasowych, w zakresie następujących umiejętności szczegółowych:

 • określanie głównej myśli tekstu,
 • określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu,
 • znajdowanie w tekście określonych informacji,
 • określanie intencji nadawcy/autora tekstu,
 • określanie kontekstu wypowiedzi (np. nadawcy, odbiorcy, formy tekstu),
 • rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu,
 • rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi.

3. Tworzenie wypowiedzi pisemnych, np. notatki, ogłoszenia, zaproszenia, pozdrowień, życzeń, wiadomości, ankiety, pocztówki, e-maila, opisu, listu prywatnego, listu formalnego, w zakresie następujących umiejętności szczegółowych:

 • opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności,
 • opisywanie wydarzeń życia codziennego,
 • przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości,
 • relacjonowanie wydarzeń z przeszłości,
 • wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, uczuć, emocji,
 • przedstawianie opinii swoich i innych osób,
 • przedstawienie intencji, preferencji i życzeń,
 • przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów,
 • opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość,
 • opisywanie doświadczeń swoich i innych osób,
 • prośba o radę i udzielanie rady,
 • wyrażenie skargi, przeprosin,
 • stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji.

4. Reagowanie na wypowiedzi w formie tekstu pisanego, w zakresie następujących umiejętności szczegółowych:

 • nawiązywanie kontaktów towarzyskich,
 • rozpoczęcie, prowadzenie i kończenie rozmowy,
 • stosowanie form grzecznościowych,
 • uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii,
 • prośba o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie swoich opinii, intencji, preferencji i życzeń,
 • pytanie o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzanie się, sprzeciwianie się,
 • wyrażanie swoich emocji,
 • prośba o radę i udzielanie rady,
 • wyrażanie prośby i podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby,
 • wyrażanie skargi, przepraszanie, przyjmowanie przeprosin,
 • prośba o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

5. Przetwarzanie wypowiedzi pisemnych w zakresie umiejętności przekazywania w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych, np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach, reklamach oraz tekstach obcojęzycznych.

Arkusz zawiera 10 zadań, łączna ilość punktów do zdobycia to 75. Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu konkursu: 75% ( tj. 56,25 pkt)

Ostatnio dodane

Archiwum

Skip to content